Redakce

Výkonný šéfredaktor
David Gala

e-mail: gala@vsehrd.cz


Redakční rada


doc. JUDr. PhDr. Ilona Bažantová, CSc.

e-mail: bazantov@prf.cuni.cz

Docentka na Katedře národního hospodářství Právnické fakulty UK v Praze. Na Univerzitě Karlově vystudovala obor ekonomie a obor právo. V roce 1994 byla jednou z prvních oceněných Bolzanovou cenou UK za svou disertační práci. Dlouhodobě se věnuje dějinám českého ekonomického myšlení do poloviny 20. století a jeho právně-institucionálnímu zakotvení; byla spoluřešitelkou několika grantů GA ČR, od Hlávkovy nadace obdržela ocenění za výzkum institucionálních dějin centrálního bankovnictví na českém území. Přednáší také na NHF VŠE a na Vysoké škole CevroInstitut, kde je i členkou akademické rady. Je autorkou a spoluautorkou mnoha odborných publikací, je dlouholetou šéfredaktorkou časopisu Obchodní právo.


doc. JUDr. Petr Bělovský, Dr.

e-mail: belovsky@prf.cuni.cz

Docent na katedře právních dějin PF UK. Vystudoval PF UK, a poté pokračoval v postgraduálním studiu na Katedře právních dějin téže fakulty. Poté, co dokončil svoji disertaci získal titul Dr., pokračoval ve výzkumu římského práva, zejména pak římského majetkového práva a dějin československého civilního práva. Od r. 1997 učí římské právo na PF UK. Podnikl studijní pobyty v Catanii (Itálie) a v Pretorii (Jihoafrická republika), kde působil jako hostující lektor. Mimo pedagogické činnosti se věnuje také vydávání odborné literatury v nakladatelství Auditorium.


Ing. Mgr. Aleš Borkovec

e-mail: borkovec@prf.cuni.cz

Odborný asistent na Katedře národního hospodářství PF UK. Vystudoval ekonomii na VUT Brno a práva na Právnické fakultě Masarykovy University v Brně. Jeho akademická dráha začala na PF MU v Brně, a pokračovala na PF UK v Praze. Působí také jako praktický právník a přednáší i mimo akademickou sféru. Publikoval řadu článků v odborných časopisech a několik statí a kapitol ve sbornících a monografiích. Zabývá se hlavně problematikou Corporate Governance v ekonomické a právní perspektivě.


JUDr. Petr Čech, LL.M.

e-mail: irwans321@gmail.com

Odborný asistent na Katedře obchodního práva PF UK. Vystudoval PF UK. V letech 1998 až 2003 postgraduálně studoval německé právo na Universität zu Köln, Spolková republika Německo (LL.M.). V roce 2001 absolvoval kurz U.S. Financial System (Institute for International Education, Washington, New York, Chicago, Los Angeles, Denver, USA, za podpory IVP, U.S. State Department). Je členem mezinárodní akademické iniciativy European Company Network k problematice evropské společnosti a dalších tuzemských i mezinárodních odborných uskupení. V předchozím období byl také předsedou dozorčí rady RM-SYSTÉMu, a.s., členem rozkladové komise Komise pro cenné papíry, ředitelem legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry, místopředsedou akademického senátu PF UK a místopředsedou pražské skupiny ELSA.


Dr Marcin Czyźniewski, Ph.D.

e-mail: marcin.czyzniewski@umk.pl

Je vědecký pracovník Fakulty politologie a mezinárodních studií Univerzity Mikuláše Kopernika v Toruni (Polsko), kde se zabývá českou problematikou. Přednáší a publikuje v oborech politické situace, právního uspořadaní a mezinárodní politiky České republiky (je spoluautor první polské monografie o českém předsedníctví v EU), a také politických a pravních dějin Československa, včetně národnostních a právněpolitických vztahů (psal m.j. o právní pozici národnostních menšin a Benšových dekretech). Je člen redakční rady časopisu „Historia i polityka” a Polského sdružení politických věd.


JUDr. Viktor Derka

e-mail: derkav@prf.cuni.cz

Absolvent Právnické fakulty UK, aktuálně studující souběžně doktorské studium na Právnické fakultě UK a Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät der Universität Bayreuth, v rámci kterého vykonal výzkumný pobyt na Universität Bern. Zaměřuje se na ústavní a správní právo, publikuje zejména v oblasti soudní správy, často v časopisu Soudce. Taktéž je dlouholetým členem Spolku českých právníků Všehrd a novopečeným zastupitelem městské části Praha 4.


Mgr. Michal Dittrich

e-mail: mkruns@seznam.cz

Mgr. Michal Dittrich vystudoval právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Působí na pozici asistenta na katedře pracovního práva právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni, od roku 2010 jako samostatný advokát, je společníkem advokátní kanceláře DITTRICH & CO – advokátní kancelář, s.r.o. Publikuje zejména na téma agenturního zaměstnávání.


JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D.

e-mail: georgiev.jiri@vlada.cz

Zástupce vrchního ředitele Sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády ČR a vysokoškolský lektor; jakožto externí přednášející působí na katedře ústavního práva PF UK. Po studiích historie (FF UK) a práva (PF UK) absolvoval studijní pobyt na vídeňské univerzitě a Rakouské akademii věd. V současnosti je členem Rady České asociace pro evropská studia (ECSA Czech Republic) a za Kancelář Senátu také korespondentem Evropského centra pro parlamentní výzkum a dokumentaci (ECPRD). Ve své odborné a publikační činnosti doma i v zahraničí se soustřeďuje na problematiku ústavního a evropského práva (zvláště otázky demokratické legitimity a vymezení kompetencí v parlamentní a judiciální praxi) a na dějiny politického myšlení ve střední Evropě.


doc. JUDr. et Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

e-mail: grivna@prf.cuni.cz

Docent a tajemník na Katedře trestního práva Právnické fakulty UK a proděkan Fakulty práva Panevropské vysoké školy. Vystudoval Právnickou fakultu UK a Policejní akademii ČR. V roce 2006 mu byla udělena prestižní Bolzanova cena za nejlepší disertační práci University Karlovy na téma „Soukromá žaloba v trestním řízení“. Byl jmenován členem rekodifikační komise Ministerstva spravedlnosti pro trestní právo procesní, dále členem rozkladové komise Ministerstva obrany a členem komise pro trestní právo Legislativní rady vlády. Působí také jako advokát.


JUDr. Aleš Hradil

e-mail: hradil.ales@gmail.com

V roce 2014 absolvoval summa cum laude Právnickou fakultu UK v Praze a působil tamtéž na katedře správního práva a správní vědy. V současnosti je advokátem v Praze. Od roku 2011 je členem Akademického senátu PF UK v Praze a od roku 2014 je jeho místopředsedou. Je též členem kolegia děkana a dalších poradních orgánů děkana. V minulosti působil jako pomocná vědecká síla na katedře ústavního práva PF UK a absolvoval stáže na Městském soudě v Praze a ve významné české advokátní kanceláři. Od roku 2011 je členem Spolku českých právníků Všehrd.


prof. JUDr. Zdeněk Kühn, Ph.D., LL.M., S.J.D.

e-mail: kuhnz@prf.cuni.cz

Docent na Katedře teorie práva a právních učení PF UK a soudce Nejvyššího správního soudu ČR. Vystudoval PF UK (Mgr., 1997; JUDr., 2000; Ph.D., 2001) a právnickou fakultu Michiganské univerzity v Ann Arbor (LL.M., 2002; S.J.D., 2006). Dále se účastnil studijních pobytů na Central European University v Budapešti, University of Tübingen a na Tulane Law School. Je držitelem Ceny Josefa Hlávky (2001), Bolzanovy ceny (2001) a Hessel Yntema Prize (2007). Kromě PF UK působí ještě na New York University in Prague. Dříve také působil v advokátní praxi, byl rovněž asistentem soudců Ústavního soudu F. Duchoně a J. Muchy. Vládou ČR byl také nominován na pozici soudce ad hoc u ESLP. Je jedním z přispěvatelů blogu Jiné právo. Autor mnoha knih a odborných článků.


prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.

e-mail: kuklik@prf.cuni.cz

Profesor a vedoucí Ústavu právních dějin na PF UK. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a po získání titulu JUDr. zahájil postgraduální studia na Katedře právních dějin. Zabývá se právními dějinami Československé republiky, zejména pak historií československého odboje za druhé světové války. V roce 1991 byl v jeho rámci jako hostující postgraduální student na koleji St. Edmund Hall v Oxfordu a studoval v britských archivech. Aktivně působí v několika odborných komisích a radách. Je autorem a spoluautorem mnoha odborných publikací a v současné době je děkanem Právnické fakulty UK v Praze.


prof. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

e-mail: mackova@prf.cuni.cz

Docentka na katedře občanského práva PF UK v Praze. Je absolventkou PF UK v Praze. Zabývá se civilním procesem, soudní ochranou práv, postavením soudců a dalších právnických profesí, zejm. notářů a advokátů. Je garantkou kursu v programu Erasmus/Socrates. Působí rovněž jako místopředsedkyně RRTV. Je autorkou a spoluautorkou mnoha desítek publikací v tuzemsku i v zahraničí. Za knihu Nezávislost soudce obdržela v roce 1996 mimořádnou cenu rektora UK a Nadace za demokratický právní stát. Z dalších publikací mj. Civil Procedure in Czech Republic (Kluwer, 2007), Komentáře k OSŘ (Kluwer, Linde), učebnice Civilní právo procesní (Linde 2011), Komenář k zákonu o elektronických úkonech (e-government), (Kluwer 2009), Právní pomoc advokátů a její dostupnost (C.H.Beck, 2001) etc. V roce 2002 obdržela stipentidum Democratic Institutions Felowship (Brusel), působila jako expertka Programu Phare. Absolvovala studijní a přednáškové pobyty na Katolické Universitě v Lovani, na universitách v Mnichově, v Pasově, ve Vídni, v Regensburgu a absolvovala studijní pobyt u Soudu I.stupně v Lucemburku.


JUDr. Ján Matejka, Ph.D.

e-mail: matejka@ilaw.cas.cz

Vystudoval FPr ZČU v Plzni. Uskutečnil řadu zahraničních studijních pobytů (zejména na Manchester Metropolitan University nebo na Universite d`ete Granada). V současné době je zástupcem ředitele a vedoucím oddělení soukromého práva Ústavu státu a práva Akademie věd ČR, kde se věnuje zejména problematice práva informačních technologií a informačních systémů. Dále také pedagogicky působí na FPr ZČU a na MFF UK. Je také členem Rozkladové komise Úřadu pro ochranu osobních údajů. Působí rovněž jako samostatný advokát. Je prezidentem Společnosti pro právo informačních technologií a členem České společnosti pro Spojené národy. Byl rovněž členem Expertní komise pro elektronický obchod při Úřadu pro veřejné informační systémy a členem rozkladové komise Národního bezpečnostního úřadu.


Mgr. Jiří Pokorný

e-mail: pokorny@vsehrd.cz

Absolvent Právnické fakulty UK a v současné době student druhého ročníku doktorského studia na katedře práva životního prostředí. Dlouholetý aktivní člen Spolku českých právníků Všehrd. Mimo působení na fakultě pracuje jako právník na Státním úřadu pro jadernou bezpečnost.


doc. Mag. phil. Dr. iur. Harald Christian Scheu, Ph.D.

e-mail: scheu@prf.cuni.cz

Docent na Katedře evropského práva. Vystudoval univerzitu v Salzburgu (Dr.iur., 1996; Mag. phil., 1995) a PF UK v Praze (Ph.D., 1997). Výzkumné pobyty např. na Max-Planck- Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht v Heidelbergu, na univerzitě v Bernu, na European University Institute ve Florencii a na univerzitě ve Vídni. Je členem České společnosti pro mezinárodní právo a International Institute for Strategic Studies v Londýně. V letech 1997-2006 působil na Katedře mezinárodního práva PF UK, od r. 2006 učí na Katedře evropského práva stejné fakulty. V letech 2001 a 2002 byl hostujícím lektorem na Univerzitě v Bánské Bystrici, Slovensko. Od r. 2005 do 2006 působil jako diplomat na rakouské ambasádě v Praze. Přednáší a publikuje v oborech mezinárodního práva, evropského práva, právní teorie, lidských práv a humanitárního práva.


JUDr. Vladimír Lajsek, Ph. D., MBA

e-mail: lajsekv@prf.cuni.cz

Advokát v Praze specializující se především na právo nemovitostí, litigace, právo duševního vlastnictví a závazkové právo. Dříve působil v justici nebo jako podnikový právník v bance. Je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde krátce působil v rámci Akademického senátu, a později zde také vyučoval. V minulosti prošel studijními pobyty na Lancaster University ve Spojeném království a na Technische Universität Dresden v Německu. Prošel též mnoha stážemi, zejména v Senátu PČR a v Parlamentním Institutu. Je autorem samostatné monografie „Přísedící a laický prvek v justici“, a také mnoha odborných článků, především v časopisech Právník a Právní rozhledy. V roce 2010 zvítězil v soutěži SVOČ. V roce 2019 se potom umístil na 3. místě v rámci soutěže IUS et SOCIETAS. V letech 2010 až 2012 byl místostarostou Spolku českých právníků Všehrd a šéfredaktorem časopisu Všehrd. Od roku 2020 je ve Spolku českých právníků Všehrd členem Smírčího sboru.


Dr Katarzyna Witkowska-Chrzczonowicz, Ph.D.

e-mail: kwch@law.uni.torun.pl

Doktorka na Právnické fakultě Univerzity Mikuláše Koperníka v Toruni (Polsko), kde vystudovala právo. Působí na Katedře evropského práva. Studovala také na Univerzitě LUISS Guido Carli (Řím). Uskutečnila řadu zahraničních studijních pobytů - zejména na Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli di Roma v Římě a na Právnické fakultě UK v Praze. Přednášela též na Právnické fakultě a Fakultě politických věd Univerzity v Maceratě (Italie). Je autorkou více než 40 odborných (včetně cizojazyčných) publikací. Specializuje se na evropské institucionální právo a zabývá se i problematikou vlivu práva EU na polský a český právní řád. Je členkou Polského sdružení ústavního práva, Polské skupiny ILA (International Law Association) a Polsko-italského sdružení ústavních studií (Associazione Italo Polaca di Studi Costituzionali). Současně je expertkou polské skupiny expertů Evropské komise – Team Europe.


doc. JUDr. ICLic. Záboj Horák , LL.M., Ph.D.

e-mail: horakz@prf.cuni.cz

Docent na Katedře právních dějin PF UK. Vystudoval PF UK, a poté pokračoval v postgraduálním studiu na Katedře právních dějin téže fakulty. Rok studoval v Münsteru soukromé právo a získal titul LL.M. Dvakrát byl na stáži v USA, kde se zabýval konfesním právem. Po získání titulu JUDr. a Ph.D. se stal odborným asistentem v oboru církevního práva a právních dějin. Několik let vedl také semináře z římského práva na PF UK. Vystudoval čtyřleté studium kanonického práva na Katolické univerzitě v Lublinu a získal titul licenciáta kanonického práva. Je místopředsedou Společnosti pro církevní právo a zástupcem šéfredaktora čtvrtletníku Revue církevního práva, zapsaného ve Web of Science. Vydává měsíčníky Zrcadlo církve a Church Reporter. Jeho sportovní činnost byla v minulosti zaměřena na judo. V judu reprezentoval i v zahraničí. Je řádným členem Evropského konsorcia pro výzkum vztahu církve a státu, kde zastupuje Českou republiku.


JUDr. Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D.

e-mail: jirsa.t@seznam.cz


V současnosti pracuje jako právník na oddělení mezinárodního a evropského práva na Ministerstvu pro místní rozvoj. V rámci studií práva (Právnická fakulta UK) a historie (Filozofická fakulta UK) uskutečnil zahraniční studijní pobyty na Université de Luxembourg (Lucembursko) a Universiteit Antwerpen (Belgie). Je autorem či spoluautorem řady odborných textů a statí zaměřených na témata z oboru evropského práva (volný pohyb osob, občanství EU, ochrana základních práv) a z československých dějin v období 50. let 20. století (kolektivizace zemědělství, politické procesy). Je členem správní rady Muzea paměti XX. století, z.ú. Za svou práci obdržel v roce 2017 cenu Fragmenty paměti v Senátu ČR. Je dlouholetým členem Spolku českých právníků Všehrd.
Čestný šéfredaktor in memoriam
doc. JUDr. Ing. Bohumír Štědroň, Ph.D., LL.M., MBA