Historie spolku

Zde se Vás pokusíme v rychlosti seznámit s historií Spolku Všehrd - s jeho okamžiky slávy, kdy byl pod vedením významných osobností viditelnou a uznávanou součástí české společnosti, i s okamžiky, kdy byl v dobách zápasu o právo a spravedlnost likvidován jako nepohodlné seskupení svobodomyslných jedinců.

Uvolnění, které ve společnosti nastalo po pádu Bachova absolutismu, zavládlo i v řadách studentů Právnické fakulty v Praze. Myšlenka založení spolku Všehrd se zrodila z touhy po vzdělání v rodném jazyce, které se tenkrát českým studentům práv nedostávalo. Již během roku 1867 se v hostinci "U Fáfů" scházela studentská společnost v čele s JUC. Alfrédem Hrdličkou, která se zpočátku bavila zpěvem a vášnivými diskusemi o právu v mateřském jazyce, později bylo započato i s prvními přednáškami.

Pro rozvoj společenství však bylo nezbytné jeho zákonné ustavení. Tato příležitost nastala po 15. únoru 1867, kdy byl vydán zákon o spolčování. 21. ledna 1868 byla do místnosti Akademického čtenářského spolku svolána schůze právníků, na níž byly předloženy první stanovy. Tyto však nenašly pochopení c. k. místodržitelství a na další schůzi 4. března 1868 byly přijaty stanovy nové. C. K. místodržitelství svým výnosem č. 17455 ze dne 11. dubna 1868 zřízení spolku nezakázalo, nic tedy nebránilo ve svolání ustavující valné hromady. Tato se uskutečnila 6. května 1868 v sedm hodin večer v hostinci "U Fáfů". Prvním starostou spolku byl zvolen JUC. Alfréd Hrdlička, jeho náměstkem Jaroslav Čelakovský.

Založení spolku mělo bezesporu značný ohlas mezi studenty právnické fakulty - již první rok dosáhl počet členů úctyhodného počtu 151 studentů.

Začátky vydavatelské činnosti byly více než slibné, spolek ji zahájil v roce 1871 dílem Viktorina Kornela ze Všehrd "O práviech, o súdiech i o dskách země české knihy devatery", následovala v letech 1873 a 1875 skvělá díla Koldínova. V roce 1896 zahájil Všehrd další formu ediční činnosti - vydávání litografií - velice důležitých učebních pomůcek. V roce 1905 měl již spolek na jejich vydávání na fakultě prakticky monopol. Jelikož v roce 1906 valná hromada schválila, že litografie budou napříště prodávány pouze členům Všehrdu, vzrostl počet členů do rozměrů již více neopakovatelných. S nárůstem nákladu vzrostl i obrat a vydávání litografií se záhy stalo významným příjmem spolku. Např. jen v roce 1912 bylo vydáno 123 děl. Z původně studentsky chudého spolku se na počátku století stává postupně bohatší a bohatší spolek, který koncem první republiky již svá aktiva držel v dluhopisech, hypotečních zástavních listech a akciích.

Z řad Všehrdu vzešly takové osobnosti české společnosti, jako byl Albín Bráf, Jaroslav Preiss, Alois Rašín a další.

Po druhé světové válce se činnost spolku začala slibně obnovovat, byla však utnuta událostmi roku 1948, kdy byl Všehrd nejprve ochromen a následně tzv. akčním výborem rozpuštěn.

K obnovení činnosti Všehrdu mohlo dojít až po listopadové změně politického klimatu. V roce 1990 byl spolek znovuzaložen podle zákona o sdružování občanů. Na ustavující valné hromadě se přihlásil ke kontinuitě s předválečným Všehrdem, a to jak myšlenkově, tak i institucionálně. - za čestné členy byli opětovně prohlášeni i čestní členové z let 1868 až 1948, byly přijaty stanovy podle původní podoby.

Prvním starostou byl zvolen Mgr. Igor Volný. Znovu se začal vydávat spolkový časopis Všehrd. V roce 1991 byla rovněž obnovena tradice pořádání vrcholných společenských akcí - výročních plesů. Významné bylo též oživení přednáškové činnosti. K tomu se pak postupně přidaly další akce vzdělávací, společensko-kulturní, sportovní, ediční činnost a další.

Starosty Všehrdu byli od roku 1990 Igor Volný, Petr Polák, Ján Lučan, Jan Matějíček, Milan Fritz, Daniel Rinke, Ivo Jeník, Ondřej Kolín, Adam Vojtěch, Jan Formánek, Adam Zvonař, Daniel Steindler, Martin Matoušek a Jakub Míl

Čestnými členy Spolku českých právníků Všehrd v současnosti jsou: JUDr. Dagmar Burešová, Prof. JUDr. Vojtěch Cepl, CSc. (in memoriam), JUDr. Karel Čermák, Dr. Ladislav Feierabend (in memoriam), Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., Dr. Jaroslav Hrubý, Ing. Tomáš Ježek, Prof. Ing. Václav Klaus, CSc., JUDr. Zdeněk Kessler (in memoriam), Prof. JUDr. Karel Knap (in memoriam), Prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., Dr. H. c., Prof. Dr. Jan S. Kruliš-Randa, Dr. H. c., JUDr. Otakar Motejl (in memoriam), JUDr. Emil Ransdorf (in memoriam), Prof. Roger Scruton, JUDr. Jindřich Smolek, Pavel Tigrid, Dr. h. c., Ing. Josef Tošovský, Prof. JUDr. Valentin Urfus, Prof. JUDr. František Vencovský, Dr. Fred. A. Zapletal.