Pokyny pro autory

Časopis přijímá původní autorské příspěvky od jakéhokoli autora na libovolné relevantní téma z oblasti práva, popřípadě také z příbuzných oborů, jako například politologie, ekonomie, sociologie, psychologie, filosofie, etika apod. s právním prvkem.

Každý autor je povinen se před poskytnutím svého příspěvku redakci seznámit s Provozními pravidly.

Příspěvky k případnému uveřejnění v časopisu se poskytují redakci spolu s kontaktními údaji jejich autora a musí splňovat níže uvedené náležitosti.

 

Náležitosti článku
 • musí být zaslány v elektronické podobě v některém z obecně používaných verzí textového editoru MS Word na e-mailovou adresu casopis@vsehrd.cz nebo na e-mailovou adresu šéfredaktora časopisu machurka@vsehrd.cz, popř. dodány ve formátu A4 v tištěné formě do sídla redakce časopisu (viz sídlo vydavatele);
 • musí obsahovat titulek v maximálním rozsahu 50 znaků;
 • musí obsahovat perex v rozsahu 150-180 znaků;
 • musí obsahovat krátkou cizojazyčnou anotaci, nejlépe v jazyce anglickém, případně v jazyce německém, francouzském, ruském nebo španělském; anotaci však lze vypracovat i v českém nebo slovenském jazyce a redakce časopisu její překlad zajistí;
 • v případě, že je článek vypracován v jiném než českém nebo slovenském jazyce, musí obsahovat českou nebo slovenskou anotaci;
 • musí být přehledně členěn do odstavců a kapitol, stránky musí být průběžně číslovány, musí obsahovat průběžně číslovaný poznámkový aparát s poznámkami zařazenými pod čarou nebo na konci příspěvku podle některého běžného citačního usu (příklad: GERLOCH, A.: Teorie práva. 5. vyd. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009, str. 47-53.) a být vypracován způsobem obvyklým pro psaní odborných textů;
 • musí být apolitický, nesmí být reklamní povahy a dále nesmí odporovat veřejnému pořádku, mravnosti nebo zasahovat do práv a svobod druhých.


Rozsah a další

Doporučený rozsah příspěvku jsou 3-4 strany formátu A4. Příspěvek však může mít i více, či naopak méně stran.

K příspěvku jeho autor připojí také přílohu se stručnými informacemi o sobě (např. jakého dosáhl vzdělání, kde působí, čím se zabývá, jaké vydal publikace, apod.)

V časopisu lze publikovat např.:

 • odborné články,
 • knižní recenze,
 • zápisy z konferencí apod.,
 • rozhovory,
 • aktuality,
 • reakce na soudní judikaturu,
 • informace o chystaných novelách právních předpisů aj.