Zpráva z „Financování zdravotnictví ve světle zdravotnické reformy“

Helena Bártová | Správní právo, Ústavní právo

Zpět

Dne 17. dubna 2012 proběhla v jedné z přednáškových místností v budově Právnické fakulty Univerzity Karlovy panelová diskuze na téma „Financování zdravotnictví ve světle zdravotnické reformy.“ Hlavním pořadatelem celé akce byl Spolek českých právníků Všehrd, který pozval přední odborníky, a to jak z akademické půdy, tak z praxe – pana ministra zdravotnictví České republiky, doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.; děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc.; JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. a JUDr. Ing. Lukáše Prudila, Ph.D.

Jako první vystoupil se svým příspěvkem pan ministr Leoš Heger a začal své vystoupení neformálním úvodem do eticko-právní problematiky, kde nastínil hlavní rozpor mezi svobodnou volbou jednotlivce a paternalistickým přístupem státu. Na řadu se dostala i aktuální problematika domácích porodů a porodních asistentek. Vystoupil také se svým pohledem na specifika financování zdravotnického systému a obecnou hodnotou zdraví. Následovala problematika zdravotního pojištění a rozpor mezi ministerstvem zdravotnictví a Českou lékařskou komorou ohledně diagnostiky a předepisování léčiv pacientům. Zmínil se i o otázce, kdo je odpovědný za zdravotnická zařízení. Následoval krátký příspěvek ohledně nové formulace „de lege artis“ a zakončil příspěvkem na téma válečné medicíny, kterým uvedl posluchače do problematiky tzv. rationingu.

Po něm se ujal slova JUDr. Ondřej Dostál, Ph.D., LL.M., který stručně zareagoval na to, co dle jeho názoru právně reguluje otázky vztahující se k finanční reformě zdravotnictví. Dále uvedl posluchače do problematiky jednotlivých právních vztahů ve zdravotnictví a zvláště zdůraznil systém přenosu povinností a rizik v systému veřejného zdravotního pojištění. Zmínil se o nálezu Ústavního soudu 206/1996 Sb. zabývajícím se nutností zákonné úpravy ve zdravotnictví. Dále se věnoval právu na podnikání a jeho omezení ve farmaceutickém průmyslu a zásahům do něj ze strany státu.

Dalším účinkujícím byl děkan PF UK pan prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc., který se vyslovil k předchozím diskutujícím s pozastavením nad financováním zdravotnictví částkou 250 miliard Kč a budoucím výhledem na navýšení či stagnací částky a nárůstem cen ve zdravotnictví. Pozastavil se nad otázkou nadstandardů, kde porovnal omezení bezplatné péče s omezením práva na život. Obojí je možné pouze ve výjimečných případech. Zároveň poukázal na vhodnost zákonné úpravy a vyjádřil názor, že nadstandardy jsou ve své podstatě ústavnější než regulační poplatky. Zároveň poukázal na vhodnost zapojení širší veřejnosti do rozhodování o klíčových otázkách cestou referenda.

Slova se posléze ujal JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D., který hovořil zejména o nálezu ÚS, který rozhodl o regulačních poplatcích. Rozhodnutí se vyslovilo kladně hlasy osm ku sedmi. Zároveň se Ústavní soud vyjádřil, že bude-li znovu přezkoumávat regulační poplatky, vyžádá si detailní zhodnocení toho, jak regulační poplatky dopadly na jednotlivé segmenty populace. Nelze tedy vyloučit, že Ústavní soud svůj názor přehodnotí. Dále upozornil na změnu v přístupu soudů v případech zásahů do osobnostních práv a udílení náhrady škody, a tím na nevyhnutelný mikroekonomický dopad na situaci ve zdravotnictví. Budou-li lékaři sankcionování za pochybení, proti kterým se nelze pojistit, může nastat situace, kdy dojde k výpadu některých rizikových profesí.

Následovala debata, ve které byly vzneseny dotazy týkající se ceny léčiv a způsobu jakých se ceny utváří, po které následoval dotaz, zda zrušení jednotlivých pojišťoven a zavedení jedné jediné by nebylo úspornější. K této otázce pan ministr uvedl, že se jedná o politický problém. Existují systémy s jednou pojišťovnou i s pluralitou pojišťoven. Oba systémy mají svá pro i proti, nicméně vzhledem k našemu systému je ekonomičtější zachovat stávající systém a pracovat na jeho vylepšení. Ondřej Dostál otázku doplnil a uvedl, že orgány zdravotních pojišťoven by měly být za rovných a přímých podmínek voleny.

Na závěr panelu se vyjádřil pan ministr optimistickým výhledem do budoucna, ve kterém zdůraznil, že Česká republika se nalézá v optimálním bodě, a přesto, že medicína se bude dále vyvíjet a částka vyhrazená k financování bude stagnovat, budeme se nalézat v rozumné míře užitečnosti.

Helena Bártová


Informace o autorce

Helena Bártová je studentkou 4. ročníku Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Je členkou Spolku českých právníků Všehrd a v roce 2011 byla jeho pověřenkyní pro studentské aktivity. Pracovala jako právní asistentka v několika advokátních kancelářích. Zabývá se zejména medicínským právem.