Vplyvy usus forensis Rotae Romanae na sekulárne súdnictvo v ranom novoveku

doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. | Církevní právo

Zpět

Vplyvy usus forensis Rotae Romanae

na sekulárne súdnictvo v ranom novoveku1

 

docJUDrMgrVojtech VladárPhD.

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave,

Katedra rímskeho a cirkevného práva

 

Abstrakt: Stylus Romanae curiae sa ako dôležitý element ovplyvňujúci, usmerňujúci i doplňujúci praktické uplatňovanie kánonickoprávnych noriem pôvodne rozvinul zo zbierok formulárov a regúl Apoštolskej kancelárie. Od začiatku zároveň vplýval na rozvoj sekulárnych právnych systémov, k čomu dochádzalo najmä v časoch presadzovania práva vystavaného na princípe panovníka ako najvyššieho zákonodarcu. Ten mal, celkom prirodzene, záujem na tom, aby ním zriadené centralisticky koncipované ústredné administratívne a súdne orgány vykonávali kontrolu nielen nad aplikáciou ním vydávaných noriem, ale aby ich aj dopĺňali a vystupovali taktiež z pozície usmerňovateľa jurisprudencie. V rámci stylus Romanae curiae zastával osobitné miesto usus forensis Rotae Romanae, ktorý priznával súdnym rozsudkom Rímskej Roty silu prameňa práva v rozmedzí precedensu typického pre anglo-americký právny systém. Aj jeho modely boli v období raného novoveku rozsiahle nasledovné sekulárnyni panovníkmi pri zriaďovaní vlastných súdov. Hlavným cieľom štúdie je poukázať na koncepčné vymedzenie i praktické fungovanie usus forensis Rotae Romanae a demonštrovanie jeho vplyvov na fungovanie svetských súdov v ranom novoveku na konkrétnych troch príkladoch. 

 

Kľúčové slová: stylus Romanae curiae – Rímska kúria – zbierky formulárov – reguly Apoštolskej kancelárie – usus forensis Rotae Romanae – sekulárne súdnictvo – panovník – centralizmus – vplyvy – raný novovek

 

Abstract: Stylus Romanae curiae, as important element influencing, regulating and completing the practical application of the Canon-Law rules, established from the formularies and rules of the Apostolic Chancery originally. From its beginning influenced simultaneously also the developmet of secular legal systems and these processes were current especially in the times of enforcement of law built on the principle of sovereign as supreme lawgiver. Of course, these sovereigns took concern in their general central administrative and judicial bodies exercising control not only over the application of universal rules, but also in its completing and representing even the position of director of jurisprudence. Within stylus Romanae curiae held the special position usus forensis Rotae Romanae that admitted the judicial judgments of Roman Rota the power of source of law in the sense of precedent typical for the anglo-american legal system. Even their models were in the period of early modern times largely followed by secular rulers instituting their own courthouses. The main goal of this article is to point out the conceptual definition and practical operation of usus forensis Rotae Romanae and demonstrate its influences on the functioning of secular courts in the early modern times by three specific examples. 

 

Keywords: stylus Romanae curiae – Roman Curia – formularies – rules of the Apostolic Chancery – usus forensis Rotae Romanae – secular judicial system – sovereign – centralism – influences – early modern times

 

Úvod

 

Pojem „Rímska kúria“ (curia Romana) sa začal pravidelne objavovať popri označení „posvätný lateránsky palác“ (sacrum palatium Lateranense) v pápežských listinách od konca 11. storočia, keď sa pápežstvu začalo dariť v presadzovaní postulátov nezávislosti Cirkvi (libertas Ecclesiae) proti predstaviteľom svetskej moci.2 Od toho času sa aj pápežský dvor vo svojej štruktúre čoraz viac podobal svetskému dvoru panovníka. V rámci nej dochádzalo k deľbe moci medzi jednotlivé orgány, ktoré v zásade disponovali vlastnou zastupiteľskou mocou (potestas ordinaria vicaria) zverenou im pápežom.Pápeži sa pri konštituovaní svojho administratívneho aparátu nechali ovplyvniť nielen vtedajšími svetskými vládcami, ale taktiež vládnou štruktúrou neskorej Rímskej ríše, ktorej model sa stal nie raz vhodný pre viditeľné vyjadrenie primátu Petra a jeho nástupcov.Tieto procesy prebiehali na pozadí boja o investitúru, v ktorom sa pápežstvu napokon podarilo zvíťaziť uzavretím Wormského konkordátu (Vormatiae concordatus, r. 1222). Keďže v súvislosti s touto normatívnou zmluvou a úspešne presadenými postulátmi gregoriánskej reformy (reforma gregoriana) sa upevnilo ústredné postavenie pápeža v Cirkvi i svetskej spoločnosti, od toho času nastúpila éra relatívnej slobody Cirkvi a nezávislej pápežskej moci, ktorá predznamenala vrcholné obdobie stredovekého pápežstva druhej polovice 12. a prvej polovice 13. storočia.5 V administratíve sa od toho času presadzoval princíp centralizmu, ktorého výsledkom bolo postupné skonštruovanie stylus Romanae curiae, ktorý významne ovplyvňoval život univerzálnej Cirkvi, ale tiež cirkví partikulárnych. Jeho súčasťou sa prakticky od začiatku stal aj tzv. usus forensis tvorený súdnou činnosťou Rímskej Roty, ktorá vznikla ešte koncom 12. storočia a postupne sa etablovala ako najvyšší súd Katolíckej cirkvi. 

 

Stylus Romanae curiae

1. 1 Charakteristika

 

Termín stylus, respektíve stilus, pôvodne znamenajúci rydlo určené na písanie, neskôr štýl, respektíve sloh písania, sa od rímskych čias pravidelne používal aj na označenie určitého štandardu, ktorého bolo možné, prípadne nevyhnutné dosiahnuť a držať sa.6Presadenie takto koncipovaných inštitútov nemôže v stredoveku s určitosťou prekvapiť, keďže toto obdobie bolo vystavané na posvätných a slávnostných rituáloch, postupne sa ustaľujúcich do určitého súboru uznaných praktík.7 Aj pod pojmom stylus Romanae curiae sa od stredovekých čias rozumela procedurálna obyčajová prax jednotlivých cirkevných ústredných orgánov (laudamenta curiae), ktorá sa spočiatku prejavovala predovšetkým v obvyklom a zaužívanom postupe pri príprave listín.8 Pre Rímsku kúriu bolo totiž typické zachovávanie určitých pravidiel, pričom ich dodržanie bolo neskôr právne posudzované s účinkami ad validitatem.9 Tie boli čoskoro zbierané do tzv. zbierok formulárov (libri diurnilibri formularum), z ktorých sa postupne vyvinuli tzv. regulae Cancellariae Apostolicae, teda pápežské inštrukcie určené jednotlivým dikastériám Rímskej kúrie.10 Pokiaľ ide o zbierky formulárov, tie konkrétne obsahovali hotové vzory (formulae) právnych úkonov a právnych listín, spolu s výkladom k niektorým právnym ustanoveniam.11 V prvom rade tak boli zamerané na úpravu formy, v ktorej mali byť vyhotovované, a neskôr tiež na ich obsah. K zostavovaniu uvedených diel dochádzalo predovšetkým kvôli uľahčeniu práce úradníkom pápežskej kúrie.12

O ich inšpiratívnosti aj pre sekulárnu správu vypovedá napríklad to, že podobné kompilácie kombinujúce cirkevné a svetské právo sa objavili aj vo Franskej ríši a boli bežne využívané nielen pri cirkevných, ale i civilných právnych úkonoch.13Jednotlivé formuláre sa spočiatku ustáľovali za pomoci právnych obyčají, neskôr boli ustanovované priamo pápežskými nariadeniami.14 Tieto normy pritom platili vždy počas pontifikátu toho-ktorého pápeža a jeho nástupcom boli potvrdzované ako nový zákon, obvykle deň po voľbe (in crastinum assumptionis).15 Zo začiatku najmä zo zbierok formulárov a neskôr tiež za veľkého vplyvu regúl Apoštolskej kancelárie, sa na pápežskom dvore postupne vytvorili tzv. ustálené pravidlá kuriálnej agendy (stylus curiae).16 Štýl Rímskej kúrie nadobudol veľký význam už v období neskorého stredoveku, ešte dôležitejším sa však stal po Tridentskom koncile (Concilium Tridentinum, 1545–1563), ktorý kvôli zachovaniu katolicizmu a potrebnej uniformity presadzoval ešte prísnejší centralizmus v Cirkvi. Po ňom nadobudli značný faktický vplyv na rozhodovanie nižších súdov či administratívnych orgánov najmä rozhodnutia najvyššieho cirkevného súdneho dvora (v procesnom a trestnom práve) a reguly Apoštolskej kancelárie (v rámci vybavovania bežnej administratívy).17 Pravidlá kuriálnej agendy neovplyvnili len vývoj cirkevného práva, ale nezastupiteľný vplyv mali i na právo svetské.18

 

1. 2 Stylus curiae

 

            Ako sme naznačili v rámci základného terminologického úvodu, pojem stylus Romanae curiae bol spočiatku používaný na označenie postupov a posvätných fráz používaných pracovníkmi Rímskej kúrie pri vyhotovovaní listín.19 Táto myšlienka bola neskôr rozšírená na dokumenty ako celok, a to či už v zmysle formálnom alebo materiálnom.20 Viacerí autori sa však zhodujú v závere, že znalosti stylus Romanae curiae boli nevyhnutné len pri prípravách ich náčrtov. Jednotliví štylisti (najčastejšie išlo o notárov) mali totiž disponovať oveľa rozsiahlejšími vedomosťami práva i administratívy, keďže jednotlivé listiny boli vždy po vyhotovení preskúmavané osobitnou komisiou alebo rotou.21Každopádne, všetky dikastériá Rímskej kúrie boli týmito pravidlami viazané, pričom potreba ich znalosti bola čoskoro rozširovaná aj na orgány nižšieho stupňa, ktoré pôsobili na partikulárnej úrovni. Je teda zrejmé, že prakticky všetky listiny museli byť k formálnemu uznaniu vyhotovené iuxta stylum curiae.22 Dodržiavanie uvedených pravidiel sa tak na celom kresťanskom Západe čoskoro dotklo udeľovania cirkevných privilégií, indultov, dišpenzov či reskriptov.23 Celkom prirodzene, kvôli nestálej a pravidelne sa meniacej situácii ohľadom ponímania cirkevných majetkov sa stylus Romanae curiae aplikoval aj pri právnych aktoch súvisiacich s cirkevnými benefíciami.24 Normy z neho vyplývajúce tak boli podľa štýlu aktuálneho pápeža (praesente Papa de stylo) uplatňované pri obsadzovaní vyšších i nižších benefícií (bez ohľadu na spôsob), ako aj pri prechádzaní z jedného na druhé alebo pri ich uprázdňovaní. Výnimkou nebolo ani stanovenie osobitostí skúšky alebo prísahy, ktoré musel kandidát na benefícium absolvovať, respektíve zložiť.25

            Prostredníctvom stylus Romanae curiae sa upravovali i pápežské provízie, pričom od pontifikátu Inocenta IV. (1243–1254) boli vymedzené ako imúnne aj voči pápežskej discretio.26 Ten istý postup sa mal pritom zachovávať aj pri priznávaní hodností a penzií. Výnimkou nebolo ani scudzovanie cirkevného majetku, ku ktorému bolo pri prekročení určitej hodnoty potrebné získanie osobitného dekrétu Apoštolskej Stolice vydávaného len za predpokladu sledovania zjavného prospechu Cirkvi. Stylus Romanae curiae sa bežne zohľadňoval aj pri stanovovaní príslušnosti na súdenie tej-ktorej cirkevnoprávnej kauzy, ako i pri kanonizačných procesoch.27 To isté sa týkalo aj manželských prípadov, a to nielen vo vzťahu k procesným smerniciam, ale tiež pri udeľovaní dišpenzov od manželských prekážok.28 Pri trestnoprávnych kauzách sa zase podľa stylus Romanae curiae posudzovala nevyhnutnosť uloženia trestu vrátane podmienok jeho odpustenia.29 Ak by sme mali zhrnúť všeobecné zásady uplatňovania tohto inšitútu, základný princíp znel: Stylus curiae facit ius.30 Podľa všeobecnej teórie sa mali v súlade s ním dokonca interpretovať aj jednotlivé zákony panovníkov, pričom len ten jediný mohol proti nemu konať, s jasnou narážkou na pápežské práva, z dôvodu plnosti svojej moci (ex potestatis plenitudine).31 Zároveň platilo univerzálne pravidlo nevyhnutnosti napodobňovania stylus Romanae curiae, ktoré v súlade s princípom Stylum curiae Romanae ordinarios decet imitari na prvom mieste zaväzovalo miestnych ordinárov.32 Tí v nadväznosti na to neváhali požadovať to isté po svojich podriadených v rámci ich diecéz, a to v súlade so stylus ordinarii.33 Najmä z toho dôvodu sa viacero autorov oprávnene zhodlo v tvrdení, že Rímska kúria používala svoje pravidlá (najmä pravidlá kancelárie) ako prostriedok k ukázneniu administratívy nielen v rámci univerzálnej Cirkvi, ale taktiež v cirkvách partikulárnych.34

 

1. 3 Usus forensis

 

            Neboli to však len ustanovenia hmotného administratívneho práva, respektíve priamo procesné smernice, ktoré by boli exkluzívne subsumované pod pojem stylus Romanae curiae. Extenzívnym výkladom sa totiž došlo k záveru, že sa k nemu radí taktiež štýl súdov, predovšetkým najvyšších tribunálov Apoštolskej Stolice, ktoré mali byť v sile právnej obyčaje (usus forensisstylus iudicandi) nasledované aj súdmi nižšieho stupňa.35 Predovšetkým jurisprudencia Rímskej Roty (Rota Romana) disponovala už od avignonských čias (1309–1378) v kánonickoprávnej jurisprudencii i praxi osobitým a výnimočným postavením. V tomto ohľade možno spomenúť predovšetkým poklasický rímskoprávny prístup auctoritas rerum perpetuo similiter iudicatarum, ktorý bol v kánonistike nasledovaný prinajmenšom v teórii od 6. do 15. storočia (minimálne pri rozsudkoch pápeža vo vzťahu k osobám).36 Z toho dôvodu sa najneskôr v období neskorého stredoveku všeobecne presadil princíp decisiones faciunt ius.37 Ako konkrétny príklad možno v tejto súvislosti spomenúť vplyv rozhodovacej činnosti Rímskej Roty na fungovanie tribunálov Rímskej inkvizície.38 Ako totiž uviedol rímsky advokát Quintiliano Mandosio († 1593): Rota loquente caetera tribunalia obmutescunt.39 Práve ustálené pravidlá a obyčaje uznávané Rímskou Rotou tak v konečnom dôsledku ovládali inkvizičný proces a spôsoby jeho fungovania do najmenších detailov. Ako pritom dosvedčujú diela viacerých iných kánonistov, stylus Romanae curiae bol pri jej formovaní zohľadňovaný prakticky neustále.40 I keď v platnom práve sa tak má za to, že žiadny súdny rozsudok (ani vydaný tribunálmi Apoštolskej Stolice) nemôže mať silu zákona, všetko naznačuje tomu, že rozhodnutia Rímskej Roty vydávané opakovane v podobných prípadoch zavádzali v histórii tzv. súdnu obyčaj (usus forensis), ktorou boli sudcovia nižšieho stupňa viazaní nielen de facto, ale tiež de iure.41

 

1. 4 Záväznosť

 

Popri širokých možnostiach použitia stylus Romanae curiae v cirkevnej administratíve a súdnictve, je namieste poukázať na jeho vnímanie v dobovej kánonickoprávnej vede i praxi. Ako bolo zrejmé z predchádzajúceho výkladu, k centralizmu pápežskej správy napomohli v teoretickej rovine úspešne presadené postuláty gregoriánskej reformy, v rovine praktickej byrokratický aparát rozvinutý za čias avignonského pápežstva42 V tejto súvislosti možno pritom konštatovať, že v avignonskej perióde cirkevného vývoja dosiahla centralizácia Cirkvi svoj dovtedajší vrchol.43 Už v tých časoch sa pritom zaužívalo presadzovať stylus Romanae curiae, z neho predovšetkým reguly Apoštolskej kancelárie a rozsudky Rímskej Roty, v sile univerzálneho zákona, pričom tieto náhľady boli aktuálne nielen v 14. storočí, ale aj časoch nasledujúcich.44 Už slávny kánonista Johannes Andrea († 1348) uvádzal vo svojich dielach regulae cancellariae vedľa leges, špecifikujúc ich záväznosť slovami temporales ad vitam conditoris, zatiaľ čo zákony mali platiť večne. Podobne sa napokon vyjadril aj k rozsudkom súdov najvyššieho stupňa pôsobiacich na Rímskej kúrii, v čom ho nasledovali aj ďalší slávni právnici obdobia neskorého stredoveku, z ktorých možno spomenúť najmä Cina z Pistoie († 1336), ale tiež Balda de Ubaldis († 1400) zdôrazňujúceho zvykový charakter stylus a jeho záväznosť voči všetkým súdom nižšieho stupňa nielen de facto, ale tiež de iure.45 O ich sile svedčí predovšetkým skutočnosť, že charakter prameňa práva mali získavať už vydaním prvého rozsudku súdom Apoštolskej Stolice. Ich záväznosť možno najlepšie ilustrovať ustanoveniami vybraných kánonistických príručiek pochádzajúcich od uvedených troch kánonistov a zohľadňujúcich nielen kánonickoprávnu teóriu, ale aj prax. 

 

Ioannes Andrea 

Quod prius vocavit consuetudinempostea vocat stylum [...] Stylus est ius [...] non scriptum usibus introductum ab uno iudice stylatumet in hoc differt a consuetudinequae est usus communisstylus usus unius iudicisEsset ergo secundum eum stylusquando per usum styllatum a iudice determinata

 

            Cinus Pistoriensis 

Non habemus de eo in iuresed in curia sic [...] Stilus est ius quoddam non scriptumusibus introductumab uno iudice stillatumEt in hoc ultimo differt a consuetudinequondam consuetudo est ius introductum usibus pluriumut a populo [...] Stilus non tamen est usus communis [...] Tunc dicetur stilus curiae ... 

 

Baldus de Ubaldis 

... dicitur stylus consuetudo alicuius fori iudicialisunde dicimusita est de stylo episcopalis curiae [...] Idest talis usus est stillatus a tali curiaet non quia per populum observatursed quia per aliquem iudicem servatur certus modus et certa practica in causis coram eo practicandis [...] et talis usus vel practica omnimodo dicitur stylus curiaeet sic [...] stylus est ius non scriptum usibus introductum ab uno iudice ... 

 

            K zákonnej sile administratívnoprávnych úkonov Rímskej kúrie, konkrétne regúl Apoštolskej kancelárie, sa potom v 15. storočí v diele Repertorium iuris z roku 1471 vyjadril kánonista Johannes Nicolaus de Millis, odvolávajúc sa na zbierky súboru Corpus iuris canonici, ale tiež rímskoprávne justiniánske Digesta:46

 

Fol. 52 

Leges vim obtinent ab eodem tempore quo lex ligat mandata generalia papesicut regule sue cancellariequia talia mandata sapiunt naturam legis [...] sed doAndicit contrariumquod tales regule non habent pro legeut noipse in prohemio Cle., secundum glosuper verbo Decretopro quo facit quia natura legis est quod sit perpetua et eternalicet quandoque ex causa revoceturut patet in prohemio Digestorumet dicte regule sicut temporales ad vitam conditoris [...] dicit ibi quod regula idem est quod canon sed dicit texaliter ...47

 

            K všeobecnej záväznosti stylus Romanae curiae nielen v samotnej Rímskej kúrii, ale na celom svete, uviedol v roku 1484 konzistoriálny advokát Alphonsus de Soto pri glosovaní regulaeordinationeset constitutiones cancellariaepromulgovaných pápežom Inocentom VIII. (1484–1492) nasledovné:48

 

... non solum debent observari in Cancellaria et in Curiased in universo orbeexceptis illis quae concernunt expeditiones litterarumquae non sunt dandae indistincte [...] et dicuntur Cancellariae idest iustitiae

 

O niekoľko rokov však iný kánonista Felinus Sandeus († 1503) v diele Super titulo de rescriptis et nonnullis aliis pri komentovaní zbierky Liber sextus (VI 1,2,1) predtým uvedené závery sčasti spochybnil konštatovaním:49

 

Regule cancellarie apostolice non sunt constitutiones generales. [...] Nec ligant gratias successorum pape nisi confirmentur secundum ipsum in cide constiin vi. [...] Dico quod acceptatioquia non intimantur secundum formam authentice ut facte nove constituNec ligant saltem existentes extra Curiam secundum eumSoleo de hoc dubitarequia quotidie in causis etiam Curiam pendentibus alleganturet fit de eis fides per litteras vicecancellarii papeet in concernentibus potestatem legatorum et vires expectativarum et reservationumet huiusmodi adducuntur ubique ut leges generales

 

Uvedené závery potvrdil v prvej polovici 16. storočia aj kánonista Ludovicus Gomes († 1542). Ten sa v roku 1540 v diele Commentaria super Regulas cancellariae Apostolicae iudiciales zaoberal záväznosťou regúl Apoštolskej kancelárie, pod ktoré prirodzene subsumoval aj štýl akceptovaný Rímskou Rotou (stylus a Rota receptus), v kontexte ich porovnávania s ustanoveniami ius commune. I keď uznal ich všeobecnú záväznosť v zmysle noriem univerzálneho práva, ku ktorým v tom čase náležali predovšetkým ustanovenia Corpus iuris canonici a Corpus iuris civilis, zároveň našiel tri rozdiely, ktorými sa odlišovali. Na prvom mieste tak uviedol, že zatiaľ čo zákony sú večné, reguly Apoštolskej kancelárie dočasné. Druhý rozdiel spočíval v možnosti derogácie. Zatiaľ čo pri zákonoch tak musel urobiť zákonodarca výslovne, reguly potrebovali k platnosti potvrdenie novozvoleného pápeža. V inom prípade zanikali. Tretí našiel v konštatovaní, že to, čo nie je zahrnuté in corpore iuris nemôže mať jednoducho charakter univerzálneho zákona.50

 

Circa quintum dubiumvidelicetan in generali et vulgari derogatione constitutionumet ordinationum apostolicarum comprehendantur regulae cancellariae? Solutio. [...] Stylusqui quidem stylus a Rota receptusdisponit sub clausula generalinon obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicishuiusmodi regularum constitutiones non comprehendinec illis censeri derogatumnisi de illis specialiter mentio fiat. [...] Ex eo sequiturquod licet regulae cancellariae sint constitutiones universaliter ligantessicut ius communenihilominus propter diversas qualitatesper quas a iure communi differuntdiversam videntur habere naturam. [...] Quia constitutiones iuris communis statim facta publicatione ligantut traditur in ca2 et finde constiItem sunt perpetuaeSed istae constitutiones cancellariae sunt temporales. [...] Item quia istae regulae sunt speciales ratione derogationisQuia licet per praedictam clausulamNon obstantet ceteracenseatur derogatum iuri communihoc est verumnisi ius commune habeat clausulam derogatoriamut superius dixiet tradunt Moderin caide constitulib6 quam quidam clausulam continent regulae istaeEt licet alio respectu regulaeconstitutiones generales appellenturisto tamen casu possunt dici speciales ratione derogationisEt ita salvatur et iustificaturquod dicit Barin § et sic quodqueCde novo Codfadicensquod ius non clausum in corpore iuris non est generaleNam debet intelligi ratione revocationisvidelicetquia ita requirit specialem mentionemsicut ius particulareiuxta cide constitulib6Secus autem respectu vinculiquia ligat omnes quando innotescit

 

            Tie isté závery boli akceptované aj v druhej polovici 16. storočia, o čom vypovedá zbierka Sacrosanctae decisiones canonicae ab excellentissimis virisiurisconsultibus clarissimisiisdemque sacri Palatii auditoribus collectaeAegidio BellameraGiulelmo CassiodoroCapella Tholosana (Lugdunum : Apud Simphorianum Beraud, 1579), ktorá podmieňovala platnosť regúl Apoštolskej kancelárie ich nerozpornosťou s ius commune

 

Fol. 573 

Item fuit quaesitum an Regulae cancellariae habeant vim legis et a quo tempore ligent? Ad primum fuit conclusum quod habent vim legiset sunt servandaepraesertim vivente earum conditoreet ubi non sunt contrariae iuri communiet decretis sacrorum conciliorum ... 

 

            Kánonista Pierre Rebuffi († 1557) potom v diele Praxis beneficiorum domini Petri Rebuffi (Lugduni : Apud Gulielmum Rovillium, 1579) pripodobnil regulae Apostolicae cancellariae zaujímavým a odôvodneným spôsobom k extravagantám (extravagantes), teda dekretáliám blúdiacim mimo zbierky Corpus iuris canonici. Oba pramene totiž platili bez ohľadu na derogačné doložky úradných a exkluzívnych zbierok. 

 

Fol. 139 

Nota tamen quod derogatio generalis non includit extravagantesnec regulas cancellariaenisi expressa illarum fiat mentioet ideo Papa hic exprimitut docet NicolMilius in verbPrivilegium [...] Hodie tamen de stylo curiae nunquam censetur derogatum regulcancellariaenisi in narratione bullae ad verbum regula narretur ... 

 

            Ako sme videli, názory na záväznosť stylus Romanae curiae zahrňujúceho štýl Rímskej Roty sa u jednotlivých autorov odlišovali. Vo všeobecnosti sa však malo za to, že zohľadnenie, respektíve uplatnenie jeho dispozícií prichádza do úvahy za podmienky non obstantibus constitutionibus et ordinationibus apostolicis.51 I keď viacerí kánonisti sa klonili k záveru, že tomuto inštitútu je nevyhnutné priznať charakter prameňa práva so zákonnou silou, od čias pôsobenia komentátorskej školy sa presadzovali tendencie k minimalizovaniu jeho autority. Slávny Francisco Suárez († 1617) tak napríklad predložil teóriu, v ktorej sa prioritne pokúsil o uzmierenie stylus Romanae curiae s ďalšími prameňmi práva. Podľa jeho náhľadov tak mohol výslovne nadobudnúť silu zákona len za tých okolností, ak bol potvrdený zákonodarcom alebo právnou obyčajou. Toto stanovisko v druhej polovici 20. storočia zastávali aj slávni kánonisti ako Filipe Maroto († 1937), respektíve Gommarus Michiels († 1965), vracajúc sa tak k záverom kardinála Francesca Zabarellu († 1417), ktorý uviedol, že rozhodnutia jednotlivých dikastérií Rímskej kúrie vrátane Rímskej Roty nemajú bez pápežského potvrdenia väčšiu váhu než odborný názor učencov.52 Napriek tomu však všetko nasvedčuje tomu, že od vrcholného stredoveku sa až do začiatku 20. storočia akceptovalo, že stylus Romanae curiaezaväzuje všeobecným spôsobom, a to či už v oblasti administratívy alebo súdnej moci.53 Zatiaľ čo teda nižšie postavené správne orgány Cirkvi mali reflektovať pri svojej rozhodovacej činnosti postupy jednotlivých dikastérií Rímskej kúrie, tribunály nižšieho stupňa zohľadňovali rozhodnutia Rímskej Roty a Apoštolskej Signatúry (Signatura Apostolica). 

 

2 Vplyvy na sekulárne súdnictvo

2. 1 Neapolský Sacro Regio Consiglio

 

            Tak, ako sa Rímska kúria spočiatku inšpirovala dvormi svetských panovníkov, zrejme predovšetkým Sálskych, Otovských a Karlovských cisárov, neskôr sa spôsoby jej fungovania rozvinuté a dotiahnuté prakticky až do dokonalosti za čias avignonského pápežstva stali vzorom pre ústredné orgány svetských autorít, ktoré sa obdobne usilovali o centralizáciu štátnej správy s cieľom upevniť svoje postavenie. Ako je všeobecne známe, politické procesy centralizácie, ak opomenieme neustále cisárske snahy, zahájili ešte v priebehu 12. storočia Normani, v čom boli neskôr nasledovaní najmä anjouovskými kráľmi.54Obdobným spôsobom sa snažili postupovať aj aragónski králi, ktorí vládli od polovice 15. storočia v Neapolskom kráľovstve. Na tieto účely zriadili, respektíve reorganizovali postupne tri tribunály označované ako Sacro Regio Consiglio, Gran Corte della Vicaria a Regia Camera della Sommaria.55 Naznačené súvislosti potvrdzuje predovšetkým založenie Sacro Regio Consiglio medzi rokmi 1444 až 1449 kráľom Alfonzom I. Aragónskym (Alphonsus Magnanimus, 1442–1458), ktorého základy nachádzame v staršom Consilium principis pozostávajúcom z právnikov a aristokratov blízkych kráľovi, disponujúcich poradnou a súdnou mocou. Viacerí bádatelia sa pritom zhodnú, že hlavným dôvodom týchto reforiem bola snaha reorganizovať kráľovské tribunály po vzore Rímskej kúrie na hierarchickom princípe.56 V priebehu 16. storočia bolo potom Sacro Regio Consiglio rozdelené do dvoch aulae, pričom každá pozostávala zo štyroch legum doctores vybraných z tých najučenejších a najváženejších právnikov kráľovstva.57

            Ak zvažujeme potenciálne vplyvy usporiadania neapolských tribunálov podľa vzorov Rímskej kúrie (predovšetkým Rímskej Roty), v prvom rade je potrebné vymedziť kompetencie Sacro Regio Consiglio.58 Tie boli rozsiahle v občianskoprávnej oblasti už v prvej inštancii, keďže jeho sudcovia mohli súdiť všetky kauzy týkajúce sa lénnych sporov i tzv. osobitne náročné prípady kvalifikované podľa hodnoty sporu. Všetky ostatné kauzy rozhodovali nižšie súdy kráľovstva (provinčné a súdy jednotlivých barónov), pričom z pozície odvolacieho súdu v zásade vystupovala Regia Gran Corte della Vicaria. Ako posledná odvolacia inštancia však prichádzal do úvahy opätovne Sacro Regio Consiglio. Jediné druhy prípadov, ktoré nemohol najvyšší kráľovský tribunál rozhodovať boli politické kauzy, ktoré obyčajne posudzoval Consiglio Collaterale, respektíve prípady týkajúce sa finančných a fiškálnych záujmov, súdené prostredníctvom Regia Camera della Sommaria. Pokiaľ ide o trestné kauzy, v prvej i druhej inštancii disponovala súdnymi právomocami Regia Gran Corte della Vicaria, pričom k Sacro Regio Consiglio sa bolo možné utiekať až po jej rozhodnutí. Napriek uvedenému však platilo, že ktorýkoľvek proces týkajúci sa crimen laesae mejestatis alebo taký, ktorý bol kvalifikovaný ako osobitne závažný, spadal výlučne pod jurisdikciu najvyššieho súdu. O jeho mimoriadnych právomociach vypovedá taktiež kompetencia dovoliť pri procese použitie tortúry alebo vyniesť rozsudok smrti. Pokiaľ ide o územnú pôsobnosť, najvyšší tribunál vykonával funkcie súdu prvého stupňa len pre mesto Neapol, pôsobiac zároveň ako apelačný súd voči rozsudkom súdov z ostatných častí Neapolského kráľovstva.59

            Aj keď v niektorých oblastiach si jednotlivé centrálne súdy kráľovstva konkurovali, vo všeobecnosti bolo akceptované, že najvyšším súdom je Sacro Regio Consiglio. Komplikované vzťahy medzi centrálnymi tribunálmi a z toho prameniace konflikty boli násobené taktiež mnohými prameňmi práva, ktoré bolo nevyhnutné zohľadňovať a aplikovať v praxi. Z nich možno spomenúť najmä rímsko-kánonické právo, rôzne iura propriaius regni, právne obyčaje rozličného pôvodu, ritus jednotlivých súdov, zákonodarstvo (zachytené napríklad v slávnom Liber augustalisz roku 1231) alebo capitula anjouovských kráľov atď. Práve k pojmu ritus, ktorý bol považovaný za rovný leges, bol pritom radený tiež stylus curiae Sacro Regio Consiglio.60 Každý z uvedených prameňov mohol byť pritom aplikovaný pri rozhodovaní kauzy ako určujúci v rámci zložitého a častokrát chaotického systému, ktorý navyše umožňoval najvyšším tribunálom rozsiahle využívanie vlastnej discretio.61 Okrem toho, ich decisiones boli označované ako consitutiones Regni Neapolis a oficiálne sa považovali (najmä rozhodnutia Sacro Regio Consiglio) za základnú a najdôležitejšiu súčasť ius Regni.62 Ako je zrejmé, medzi ostatnými tribunálmi disponoval z hľadiska rozsahu kompetencií najvýnimočnejším postavením Sacro Regio Consiglio, ktoré by sme mohli najlepšie prirovnať práve k statusu Rímskej Roty. Keďže spôsoby fungovania uvedeného tribunálu Apoštolskej Stolice boli v tom čase ustálené a všeobecne známe, odôvodnene možno predpokladať inšpirovanie sa aragónskymi panovníkmi práve ním. Tí však v skutočnosti zachádzali ešte o čosi ďalej a bežne mu priznávali, prenesene povedané, aj právomoci Apoštolskej Signatúry. 

            Čo sa týka záväznosti rozhodnutí Sacro Regio Consiglio, tie ako formované skúsenými legum doctores požívali v zmysle zásady decreta Sacri Consilii ut leges habendae sunt jurisdikčnú praeminentia u každého iného súdu v kráľovstve.63 Najvyšší súd navyše disponoval rozsiahlymi interpretačnými právomocami, keďže reprezentoval vládcu, súdiaceho nomine regio. Z toho dôvodu sa autorita tohto tribunálu považovala za rovnú autorite monarchu a jeho rozhodnutia boli bežne kvalifikované v zmysle autentických interpretácií.64 Okrem toho, prívlastok „Sacro“ odkazoval na tradíciu priameho výkonu spravodlivosti na súde suveréna ex divina potestate, na základe čoho sa malo za, že status sudcov bol posvätný a súdili tamquam Deus. Výnimočnosť tohto súdu je zrejmá taktiež z neformálnosti uplatňovaného procesu, ktorý mal byť vedený len v súlade s veritasaequitas a conscientia. V praxi boli preto sudcovia Sacro Regio Consiglio, vďaka rozsiahlym diskrečným oprávneniam priznaným monarchom, schopní vykonávať spravodlivosť de planosola facti veritate inspecta, a to dokonca bez akejkoľvek striktnej povinnosti aplikovať normy ius commune a štatutárneho práva.65 Decisiones Sacro Regio Consiglio vyslovené súdom sub nomine Regiae Majestatis boli navyše považované za konečné a nesporné, t.j. ich revízia neprichádzala do úvahy skrze riadne opravné prostriedky. Proti jeho rozhodnutiam bolo možné aplikovať len mimoriadnu reclamatio s cieľom dosiahnuť zmenu rozsudku zo strany toho sudcu, ktorý ho vyriekol. Samotný revízny proces však nepozastavoval výkon právnych účinkov rozhodnutia samotného.66

            Pokiaľ ide o paralely medzi rozhodnutiami neapolského najvyššieho súdu a usus forensis Rotae Romanae, všeobecnou právnou záväznosťou sa vyznačovali predovšetkým decreta vydané prostredníctvom Sacro Regio Consiglio iunctis aulis, k čomu dochádzalo pri maxima causae congitio.67 Pri rozhodnutiach v analogických kauzách však autorita rozsudkov neapolského najvyššieho súdu stúpla natoľko, že usu fori boli ako priamo zaväzujúce kvalifikované už pri binae iudicaturae. Z toho vyplývalo, že už dva zhodné rozsudky viedli k vytvoreniu skutočnej consuetudo iudicandi, spôsobujúcej vznik, respektíve konsolidáciu súvislého a stáleho trendu (stylus curiae) v rámci celého kráľovstva.68 Právna realita pritom dokazovala, že rozsudky Sacro Regio Consiglio boli považované za právne zaväzujúce nielen samotný najvyšší tribunál, ale tiež súdy nižšieho stupňa. Tie mali byť viazané k zjednoteniu svojich rozsudkov s decisiones najvyššieho súdu, a to dokonca aj contra legem.69 Ak by nižšie postavené tribunály nenasledovali decisiones Sacro Regio Consiglio, ten mohol prevziať ich kauzy a rozhodnúť ich per saltus alebo aplikovať ius corrigendi v rámci konania o odvolaní. Inou možnosťou bolo vyhlásiť rozhodnutie nižšieho súdu za contra stylum alebo dokonca contra ius commune v kontexte iniustitia alebo nullitas ipso iure. Aj keď v skutočnosti nebolo formálne potvrdené žiadne pravidlo v zmysle tradičného „common law“ princípu stare decisis a hoci decisiones Sacro Regio Consiglio neboli oficiálne považované za prameň práva, samotný súd im priznával vis legis a kvalifikoval ich ako právne záväzné i pre budúcnosť. Je teda zrejmé, že podobne ako pri usus forensis Rotae Romanae, aj rozhodnutia Sacro Regio Consiglio v skutočnosti zohrávali úlohu skutočného prameňa práva, pričom jurisdikcia najvyššieho súdu zahrnula minimálne v teoretickej rovine aj potestas condendi leges.70

            Aj teória priznávajúca rozhodnutiam Sacro Regio Consiglio vis legis vychádzala zo spôsobov akceptovania decisiones Rotae Romanae cirkevnými súdmi nižšieho stupňa. Tá sa napokon objavila v mnohých zbierkach, ktoré široko cirkulovali nielen v rámci Neapolského kráľovstva, ale i mimo neho, a vytvorila v európskej právnej kultúre určitý τόπος prijatý v 16. storočí viacerými európskymi vyššími súdmi.71 Podobne ako to bolo pri stylus Romanae curiae, aj o vzťahu decisiones Sacro Regio Consiglio k ius commune boli spísané viaceré pojednania, a to najmä v kontexte ich právnej sily. Väčšina bádateľov sa pritom zhodla v závere, že zatiaľ čo jurisprudenčný charakter ius commune bol viac-menej všeobecne akceptovaný, to isté sa nedalo povedať o vis legis rozhodnutí Sacro Regio Consiglio. Poväčšine sa poukazovalo najmä na rozdiely medzi teóriou súdneho rozhodnutia v sile precedensu hlásanej sudcami najvyššieho súdu a advokátmi na jednej strane a vtedajšou skutočnou praxou na strane druhej. Sudcovia i právnici totiž sledovali presadzovaním zaväzujúcej autority súdnych rozsudkov Sacro Regio Consiglio nielen zvýšenie moci najvyššieho súdu, ale taktiež zvýšenie svojej autority i autority korporácií právnikov aplikujúcich právo. Argumenty spochybňujúce tieto závery poväčšine poukazujú na absenciu akejkoľvek oficiálnej teórie o vis legisrozhodnutí najvyššieho neapolského súdu, súkromný a neúradný charakter zbierok obsahujúcich jeho decisiones, formu ich spracovania pripomínajúcu skôr tractatus než detailné správy o jednotlivých kauzách a rozsudkoch v nich, časté odporovanie si jednotlivých rozhodnutí a bežné zmeny súdneho štýlu.72 Ako sme už naznačili, podobné problémy prejavujúce sa v odlišnostiach medzi hlásanou teóriou a skutočnou praxou sa častokrát prejavili aj pri stylus Romanae curiae a v rámci neho usus forensis Rotae Romanae

            Všetko tak nasvedčuje tomu, že uvedené teórie neapolských právnikov korešpondovali skôr s ambíciami univerzitne vzdelaných doctores než s vtedajšou realitou. Viacerí bádatelia ich totiž označujú ako abstraktné, samochválne a konštantne odporujúce súdnej praxi, v ktorej sa decisiones Sacro Regio Consiglio vyznačovali len obmedzenou autoritou.73 Uvedené možno najlepšie ilustrovať skutočnosťou, že sudcovia najvyššieho neapolského tribunálu neboli povinní svoje rozsudky odôvodňovať (ratio decidendi), pričom tajnými zostávali aj ich vota, z čoho plynula nemožnosť považovať ich za súdne precedensy stricto sensu, ktoré by boli záväzné pro futuro s reálnou aplikovateľnosťou v právnej praxi. Samotní sudcovia v tejto súvislosti argumentovali, že svoje rozhodnutia nemusia zdôvodňovať, keďže spravodlivosť vykonávajú in nomine principis, ktorý uchováva všetko právo in scrinio sui pectoris.74 I keď v tomto ohľade odkazovali na posvätnosť rozsudkov Sacro Regio Consiglio, v skutočnosti obdobne sledovali upevnenie svojej moci a zachovanie nezávislosti dokonca aj na samotnom monarchovi.75 Je treba si tiež uvedomiť, že i keď najvyšší súd mohol v teoretickej rovine trvať na zachovávaní svojho stylus všetkými súdmi nižšieho stupňa, v tomto ohľade nebol schopný účinnejšej kontroly. Sacro Regio Consiglio, stvorené ako stelesnenie kráľovskej moci za čias aragónskych kráľov, začalo strácať svoju výnimočnú autoritu koncom 16. storočia, keď politické a súdne moci, personifikované mocnými reggenti cancellariae poväčšine prešli na Consiglio Collaterale disponujúcim od toho času rozsiahlymi politickými i legislatívnymi vplyvmi.76

 

2. 2 Janovská Rota Civile

 

            V rozmere inšpirácie možno z pohľadu usus forensis Rotae Romanae uplatňovaného v rámci stylus Romanae curiae nahliadať taktiež na fungovanie janovskej Civilnej roty (Rota Civile di Genova) zriadenej v roku 1528 v Janove (Genua) ako jednom z najdôležitejších stredísk vtedajšieho európskeho obchodu.77 Jej hlavnou úlohou bolo predovšetkým racionalizovať procesy riešenia sporov vzniknutých z obchodných vzťahov, a to najmä na základe všeobecne uznávaných obchodných obyčají, za zohľadnenia partikulárnych janovských noriem.78 Ako sudcovia na nej pôsobili univerzitne vzdelaní právnici znalí noriem rímskeho i kánonického práva (ius commune), čo obdobne predznamenalo viaceré spôsoby praktického fungovania tohto tribunálu. Pokiaľ išlo o konkrétne pramene práva, Civilná rota sa riadila domácimi prameňmi ako ordinamente Genueregulae Rotaeinverterata consuetudo huius civitatis alebo inveterata consuetudo mercatorum Genuae.79 V Constitutiones Rotae z roku 1530 sa zároveň používalo slovné spojenie ... attentis regulis et ordinamentis Ianue ac inveterata consuetudine. Osobitná hodnosť sa zároveň priznávala prameňom obsiahnutým v decisiones a regulae, pričom často sa odkazovalo tiež na rozhodnutia vydané de stylo et forma regularum Rotae.80 Samotné rotálne reguly pozostávali z dvoch zložiek. Prvú bolo možné vymedziť pojmom forma, keďže dávala dôraz na používanú terminológiu a zaužívanú interpretáciu noriem. Univerzitne vzdelaní právnici pôsobiaci na tomto súde totiž dbali na to, aby sa rotálny štýl vyznačoval precíznou vycibrenosťou jazyka a používaním jasne ustálených právnických konceptov. Druhá zložka sa stotožňovala s termínom stylus, ktorý naznačoval určité formalizované rozhodovanie budúcich prípadov na základe káuz už predtým rozsúdených, a to v zmysle fungovania precedensov anglo-amerického „case law“.81

            Samotný termín stylus si pritom postupom času žiadal stále širšie a všeobecnejšie uplatňovanie oproti zaužívaným observantia alebo stylus mercatorum, ktorým sa musela Rota vo svojej rozhodovacej činnosti neustále prispôsobovať. V tejto súvislosti je osobitne dôležité uviesť, že aj consuetudo mercatorum bola ponímaná v zmysle mercatorum observantia facit ius alebo consuetudo inter mercatores facit ius. Rota z toho dôvodu bežne pristupovala k citovaniu vlastných rozhodnutí ako precedensov, zaručujúc tak nadväznost jedného rozsudku na druhý a uniformitu rozsudkov nasledujúcich. Takýmto spôsobom zároveň harmonizovala miestne právne obyčaje s medzinárodným obyčajovým právom, za súčasného zohľadňovania noriem ius commune.82 Na tomto pozadí určite neprekvapuje, že stylus curiae bol opísaný ako potens et efficax a zároveň sa bežne deklarovalo, že disponuje legis vim.83 Na základe uvedeného možno s určitosťou konštatovať, že podobne ako súdy Apoštolskej Stolice, aj janovská Civilná rota rozhodovala v súlade s praxou ita videtur servari in Rota, v zhode s tradíciou ius commune [...] quae opinio procedit omnino iure divinoet humanoet est canonizata in scholiset in palatiis.84 Ako sme už naznačili, okrem noriem ius commune však bolo nevyhnutné aplikovať taktiež obchodné zvyky, pričom viaceré rozsudky boli priamo a výslovne rozhodované secundum communem stylum et consuetudinem mercatoriam. Aj z toho dôvodu nebol každý zjavný či potenciálny konflikt s ius commune vnímaný ako dôvod na znepokojenie. Najviac sa totiž zdôrazňovala nevyhnutnosť súdiť v súlade so stylus et consuetudo mercatoria.85 Práve potreba vysporiadania sa s viacerými prameňmi a možnosť rozhodnutia kauzy na základe jedného alebo viacerých z nich viedla k tomu, že sudcovia tohto tribunálu bežne deklarovali rovnosť medzi consuetudoobservantiastylus a regulae s ius a lex.86

            Pokiaľ išlo o obyčajové obchodné pravidlá opisované bežne výrazom communis stylus mercatorum, tie boli akceptované takmer všetkými italskými mestami a bežne sa na ne odkazovalo predovšetkým na trhoch. Z toho dôvodu sa vyznačovali istou univerzálnosťou a nebolo ich možné vnímať reštriktívne len v kontexte jediného právneho systému. V súlade s doktrínou Balda de Ubaldis sa navyše považovali za každému známe, a preto všeobecne záväzné.87 Z toho dôvodu podľa nich Civilná rota súdila všetky kauzy s cudzím prvkom, pri ktorých bolo nevyhnutné zohľadňovať aj normy vyznačujúce sa nadnárodnosťou.88 Celkom prirodzene, za týchto okolností muselo zároveň dochádzať k istému zovšeobecňovaniu partikulárnych právnických konceptov, a to takým spôsobom, aby sa hodili na čo najväčší diapazón prípadov. Uvedené reflektovali aj slávni procesualisti Viliam Durant (Guillielmus Durantis, † 1296), pôvodca diela Speculum iudiciale, a Benvenuto Stracca († 1578), autor prvého špecifického právneho textu zameraného na obchodné procesné právo.89 Janovská Rota totiž bežne citovala vlastné precedensy aj v snahe podporiť aplikáciu nových procesnoprávnych prvkov vychádzajúcich z kombinácie miestnych elementov s prvkami univerzálnymi. Takto zároveň ďalej rozvíjala vlastný stylus, ktorý mal byť všeobecne uznávaný, a to spôsobom podobným v tom čase široko uplatňovanému a známemu stylus Romanae curiae. Dôkazom toho je, okrem iného, taktiež skutočnosť, že medzi auctoritates citovanými na podporu tohto tvrdenia sa spomínajú Rímska Rota a neapolské Sacro Regio Consiglio, ktoré výslovne odmietli vonkajšie zásahy do svojej činnosti a zároveň požadovali, aby bola ich prax nasledovaná všetkými nižšie postavenými súdmi.90

            Aj keď teda boli procesné pravidlá tvorené takým spôsobom, aby sa hodili na konkrétnu skutočnosť, v rámci ktorej sa obchodné vzťahy realizovali, v konečnom dôsledku sa stali jedným z najdôležitejších formačných faktorov nadnárodného obchodného zvykového práva. Za ich pomoci bolo totiž možné prekonať značný formalizmus rímsko-kánonického procesu (processus Romanus canonicus) a autorita, ktorú získali v obchodnoprávnej praxi, zároveň napomohla k upevneniu postavenia obchodných súdov vo vtedajšej Európe. Bola to pritom predovšetkým janovská Civilná rota, v rozhodnutiach ktorej sa miešali odkazy na ius commune, partikulárne právo a vlastnú jurisprudenciu uplatňovanú na spôsob „case law“, na základe čoho dochádzalo k harmonizovaniu starších obchodnoprávnych noriem. Decisiones de mercatura sudcov janovskej Civilnej roty možno z toho dôvodu zaradiť k historicky najdôležitejším prameňom rodiacej sa vedy obchodného práva. Tento status sa im podarilo získať najmä kontinuálnym zohľadňovaním tradičných zvykov zabezpečujúcim im akceptovateľnosť a reálnu aplikovateľnosť vo vtedajšej praxi.91 Z uvedeného výkladu je zároveň zrejmá sila právnych obyčají, ktoré dominovali v Európe vo viacerých oblastiach ešte aj v období novoveku. Až k nim sa postupne pridávali zákony kráľov presadzujúce ius scriptum na úkor práva nepísaného, ktoré boli dopĺňané a korigované normami ius commune. Aj na tomto príklade možno demonštrovať, že to boli to najmä metódy a prístupy Apoštolskej Stolice, koré napomáhali sekulárnemu súdnictvu pri rozvoji vlastných vzorov fungovania.92

 

2. 3 Frízsky Hoge Raad

 

            Ako posledný príklad uvedieme najvyšší frízsky tribunál známy ako „Hoge Raad“, v ktorom možno obdobne badať viaceré prvky inšpirovania sa stylus Romanae curiae, osobitne usus forensis Rotae Romanae. Frízsko je vo všeobecnosti známe uplatňovaním osobitného právneho systému označovaného ako „rímsko-frízske právo“, ktoré na vysokej úrovni kombinovalo praxou akceptované normy justiniánskej rímskoprávnej kodifikácie (vrátane kánonickoprávnych prvkov ako neoddeliteľnej súčasti ius commune) s tamojším miestnym (prevažne obyčajovým) právom (moribus nostrismoribus harum regionum).93 Práve jeho normy aplikoval najvyšší súd krajiny, ktorý bol v roku 1499 zriadený pod uvedeným názvom saským vojvodom Albertom III. (1498–1500). Na ňom sa z hmotnoprávneho hľadiska prioritne uplatňovalo frízske právo a až subsidiárne právo rímske (cisárske), zatiaľ čo z procesného hľadiska sa malo postupovať v súlade s normami rímsko-kánonického procesu. Okrem toho, sudcovia sa vo svojej rozhodovacej činnosti častokrát odvolávali aj na štatúty, nariadenia, pravidlá a právnu prax krajiny. Väčšina bádateľov sa pritom zhodne v závere, že najmä v období 17. a 18. storočia sa tomuto tribunálu podarilo vybudovať medzi európskymi súdmi veľmi solídnu povesť.94 Z hľadiska vecnej i osobnej pôsobnosti pôsobil najvyšší tribunál v zásade ako súd druhého stupňa, len výnimočne v pozícii súdu stupňa prvého.95 Čo sa týka našej témy, konkrétne vzťahov medzi Rímskou kúriou a administratívnymi, respektíve súdnymi orgánmi pôsobiacimi na partikulárnej úrovni, v rovnakom kontexte možno uvažovať aj o Hoge Raad a oblastnými súdmi nižšieho stupňa, ktoré boli obdobne viazané rozhodovacou činnosťou najvyššieho súdu. 

            Pokiaľ ide o samotný kuriálny štýl, na najvyššom frízskom súde sa v rámci neho neuplatňovali iba normy procesného, ale taktiež hmotného práva, v čom nachádzame ďalšiu z paralel s usus forensis Rotae Romanae, ktorý sa obdobne neobmedzoval len na procesnoprávne smernice. Ten bol pritom v dielach tamojších autorov poväčšine opisovaný slovnými spojeniami ako stylus curiae sive iudicii qui dicitur et praxis, a to prioritne v zmysle noriem procesného práva aplikovaných v sile právnej obyčaje. V iných spisoch sa dokonca termín stylus curiae prekladal aj ako „štýl osvojený kanceláriou“ a špecifikoval sa v rozmere prameňa s mocou právnej obyčaje, ktorý je nevyhnutné dodržiavať za podmienky jeho nerozpornosti s písanými zákonmi a nariadeniami.96 Ďalšie paralely so štýlom Rímskej kúrie nachádzame vo výraze stylus iudicii používanom bežne v slovnom kontexte in foro usus.97 Ako sme už naznačili, aj rozsudky najvyššieho frízskeho súdu sa uplatňovali v rozmedzí prameňa práva, k čomu dochádzalo pri vydaní série rozhodnutí týkajúcich sa káuz určitého druhu. Väčšina bádateľov sa však napriek tomu zhodne v závere, že v právnej praxi sa nevyznačovali silou zákona, ale len právnej obyčaje, ktorá poskytovala autoritatívny základ k interpretovaniu relevantných noriem rímskeho práva. Zachované pramene však dokazujú, že advokáti vystupujúci pred týmto súdom neváhali odkazovať na jeho skoršie nepublikované rozsudky, odvodzujúc silu svojich argumentov len zo samotnej skutočnosti, že v podobnom prípade bolo už predtým rozhodnuté.98 V tamojšej právnej vede sa navyše aj jeden z fragmentov Digest (Cal. D. 1,3,38) pertraktoval v zmysle res iudicatae, čo viedlo frízskych právnikov k priznaniu ustálenému „case law“ vysokého stupňa autority.99

 

Záver


            Z právnického hľadiska predstavuje najväčšiu výzvu tejto témy zvažovať historickú záväznosť usus forensisnajvyšších tribunálov Rímskej kúrie vo vzťahu k súdom pôsobiacim na partikulárnej úrovni v kontexte anglo-americkej „common law“ tradície.100 Uvedené vzťahy boli totiž posudzované v zmysle právnej obyčaje, ktorá mohla podľa viacerých stredovekých i novovekých kánonistických diel vzniknúť už vydaním jediného rozsudku. Opodstatnenosť týchto úvah súvisí taktiež so skutočnosťou, že kánonické právo po väčšinu prvej polovice svojej existencie bolo prevažne obyčajovým právom, na základe čoho zostávajú právne obyčaje uznaným prameňom práva dodnes.101 I keď z pohľadu ius vigens sa má za to, že cirkevní sudcovia môžu prispieť k náprave nezrovnalostí zákona len v konkrétnom prípade, naďalej platí výnimka týkajúca sa sudcov Rímskej Roty. Ich rozsudky sa totiž aj dnes de factovyznačujú všeobecnou záväznosťou a nepriamo apelujú na sudcov nižšieho stupňa, aby rozhodovali v súlade s nimi.102 Keďže táto povinnosť nie je kvalifikovaná v zmysle de iure, je zrejmé, že kodifikované kánonické právo predstavuje návrat k zaužívaným spôsobom fungovania a myslenia podľa vzorov odvodených ešte z čias klasického práva antického Ríma.103 Z toho dôvodu možno len súhlasiť so všeobecne prijímanými závermi kánonistov špecifikujúcimi výroky súdov (vrátane tých najvyšších) len ako rýdzi „výrastok zákona“ a odmietajúcimi definovať cirkevný zákon ako proroctvá toho, čo s ním urobia súdy. História však dokazuje, že vždy tomu tak nebolo a komplikovaná situácia v kánonickom práve, v ktorom sa popri úradných a autentických zbierkach uplatňovali aj kompilácie súkromného charakteru, respektíve právne obyčaje si existenciu stylus Romanae curiae pre riadne fungovanie jednoducho žiadala.104

Napriek tomu, že v kontinentálnom právnom systéme, ktoré kánonické právo pomáhalo budovať, nie sú súdne rozsudky akceptované ako prameň práva, keďže sudcom nie je ex facie priznané právo tvorcu práva, v prípade historického kánonického práva sa malo za to, že pri interpretácii lex scripta je nevyhnutné dosahovať vysoký stupeň konzistentnosti. Najmä z toho dôvodu bol stylus Romanae curiae v Katolíckej cirkvi najsilnejšie presadzovaný v časoch centralizačných tendencií, ktoré vystupovali do popredia od vrcholného stredoveku, ale taktiež po Tridentskom koncile. Na základe dosiahnutých úspechov sa kánonické právo stalo v tomto ohľade vzorom aj pre svetských panovníkov, ktorí sa obdobne snažili o centralizáciu vlády a čo najväčšiu zhodu medzi svojou vôľou a praxou nielen na ústrednej úrovni, ale tiež v ovládaných regiónoch. Najmä na tomto pozadí bol termín stylus curiae poväčšine úzko prepojený s politikou, ktorá mu častokrát vtláčala formu a určovala obsah. V tejto súvislosti sa nám prirodzene núka otázka, prečo sa neobrátili na v tom čase všeobecne akceptované justiniánske rímske právo? Ako sme už ale uviedli, rímskoprávna justiniánska kodifikácia poskytla minimálny počet procesných smerníc, zatiaľ čo Rímska kúria fungovalo od čias avignonského pápežstva vo viacerých ohľadoch prakticky bezchybne. Aj z toho dôvodu možno len súhlasiť s názormi viacerých bádateľov, ktorí konštatovali, že je nevyhnutné upriamiť pozornosť na hodnotu kánonického práva ako jedného z najdôležitejších predmetov komparatívneho štúdia, ale tiež ako modelu napodobňovania, a to bez ohľadu na to, že právny systém Katolíckej cirkvi slúži na prvom miste transcendendu.105

Autor: docJUDrMgrVojtech VladárPhD.[1]   Príspevok je výstupom z vedeckého grantu APVV-17-0022 s názvom „Rímsko-kánonické vplyvy na slovenské verejné právo“.

[2]   Porov. ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny II. Turčiansky Svätý Martin : Neografia, 1943, s. 428.

[3]   Podľa platného kánonického práva sa má za to, že prostredníctvom Rímskej kúrie pápež vybavuje záležitosti univerzálnej Cirkvi, ktorá koná v jeho mene a z jeho autority. Porov. cann. 360–361 CIC 1983 a 48 CCEO 1990 a 7 a 242 CIC 1917. Bližšie k tejto problematike pozri BEAL, J. P./CORIDEN, J. A./GREEN, T. J. (eds.): New Commentary on the Code of Canon Law. New York : Paulist Press, 2000, s. 475.

[4]   Potenciálne rímskoprávne vplyvy prichádzajú do úvahy najmä podľa vzorov fungovania cisárskej kancelárie za čias rímskeho principátu, predovšetkým však dominátu. Bližšie k tejto problematike a kvalitnému pojednaniu k obdobiu principátu pozri SKŘEJPEK, M.: Studie z dějin římské ústřední správy za principátuCisárské kancelářejejich činnost a organizace. Praha : Karolinum, 1991. Napriek tomu sa však možno odôvodnene domnievať, že vzorom pre zriadenie Rímskej kúrie bola v skutočnosti vládna štruktúra Karlovských, predovšetkým však Otovských a Sálskych cisárov. Je totiž pravdepodobnejšie, že vtedajší pápeži sledovali skôr aktuálne vzory, než modely staroveké. Porov. WILLOCK, I. D.: A Civil Lawyer Looks at the Canon Law. In The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 11 (1962), No. 1, s. 92.

[5]   V súvislosti s týmito tendenciami začal pápež od 11. storočia nosiť na neliturgických slávnostiach ako symbol svojej hierarchickej moci zvláštnu vysokú pokrývku hlavy, tzv. tiaru (tiara), ktorá predstavovala vládu (regnum). Porov. FRÖHLICH, R.: Dva tisíce let dějin církve. Praha : Vyšehrad, 2008, s. 82–84.

[6]   Porov. ŠPAŇÁR, J./HRABOVSKÝ, J.: Latinsko/slovenskýslovensko/latinský slovník. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 2012, s. 571; HLUŠIKOVÁ, M.: Latinsko-slovenský slovník. Bratislava : Kniha – spoločník, 2003, s. 805 a PRAŽÁK, J. M./NOVOTNÝ, F./SEDLÁČEK, J.: Latinsko-český slovník k potřebě gymnasií a reálných gymnasií. Praha : Československá grafická unie, 1935, s. 1151.

[7]   Bližšie k tejto problematike pozri ALTHOFF, G./FRIED, J./GEARY, P. J.: Medieval Concepts of the PastRitualMemoryHistoriography. Cambridge : Cambridge University Press, 2002; KOZIOL, G. G.: Begging Pardon and FavorRitual and Political Order in Early Medieval France. Ithaca – London : Cornell University Press, 1992; ALTHOFF, G.: Die Macht der RitualeSymbolik und Herrschaft im Mittelalter. Darmstadt : Primus Verlag, 2003 a BUC, P.: Dangereux rituelDe l’histoire médiévale aux sciences sociales. Paris : Presses Universitaires de France, 2003.

[8]   Porov. BELLOMO, M.: The Common Legal Past of Europe1000-1800. Washington : The Catholic University of America Press, 1995, s. 155.Pre pápežskú diplomatiku bolo pritom typické členiť ich do troch častí: 1) protokol pozostávajúci z invokácie (invocatio), intitulácie (intitulatio), inskripcie (inscriptio), salutácie (salutatio) a tzv. zvečňovacej formuly (formula perpetuitatis); 2) text rozdeľovaný na arengu (proemiumexordium), naráciu (narratio), žiadosť (petitio), dispozíciu (dispositio), derogáciu (derogatio), sankciu (sanctio) a koroboráciu (corroboratio); 3) eschatokol pozostávajúci z častí rotabene valete alebo comma, potom subskripcie (subscriptio), datácie (datatio) a aprekácie (apprecatio). Bližšie k tejto problematike pozri napríklad HLAVÁČEK, I./KAŠPAR, J./NOVÝ, R.: Vademecum pomocných věd historických. Jinočany : H & H, 1994; CLASSEN, A.: Handbook of Medieval StudiesTerms – Methods – Trends. Berlin : De Gruyter, 2010; BROOKE, Ch.: The Teaching of Diplomatic. In Journal of the Society of Archivists. Vol. 4 (1970), s. 1–9; DURANTI, L.: Diplomatics: New Uses for an Old Science. In Archivaria. Vol. 28 (1989), s. 7–27 a WILLIAMS, C.: Diplomatic Attitudes: from Mabillon to Metadata. In Journal of the Society of Archivists. Vol. 26 (2005), s. 1–24.

[9]   Bližšie ku konkrétnemu historickému príkladu pozri napríklad McINERNEY, L.: A 1555 Papal Bulla for Clare Abbey. In Journal of the Royal Society of Antiquaries. Vol. 141 (2011), s. 128–148.

[10] Porov. KASAN, J.: Prameny církevního právaDějinný vývoj. Praha : Katedra historicko-právní na Římskokatolické Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě, 1952, s. 17.

[11] Porov. AUGUSTINE, Ch.: A Commentary on the New Code of Canon LawVolume IIntroduction and General Rules (can186). St. Louis – London : Herder, 1918, s. 13, 15 a 23.

[12] Najstaršou zbierkou formulárov je jednoznačne Liber diurnus Romanorum pontificum, ktorej vznik možno podľa niektorých autorov datovať až do 4. storočia, pričom používaná bola preukázateľne až do 12. storočia. Porov. MICHAL, J.: Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 36. Za štandardnú verziu tohto prameňa je považovaná SICKEL, Th. (ed.): Liber diurnus Romanorum pontificum ex unico codice Vaticano denuo editus. Vindibona : Sitzungsberichte der Kaiserlichen Akademieder Wissenschaften, 1889.

[13] Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního I. Praha : Všehrd, 1946, s. 61. Za najvýznamnejšiu zbierku formulárov sa pritom vo všeobecnosti považuje kompilácia mnícha Marculfa z roku 653 (Formulae Marculfi). Porov. OWEN, D. M.: The Medieval Canon LawTeachingLiterature and Transmission. Cambridge : Cambridge University Press, 1990, s. 31, 33, 40, 42 a 47.

[14] Porov. BUŠEK, V.: Učebnice dějin práva církevního I. Praha : Všehrd, 1946, s. 93 a PRÜMMER, D. M.: Manuale iuris canonici in usum scholarium. Brisgovia : Herder & Co., 1928, s. 22.

[15] Porov. PAOLO, S. De: Verso la modernità giuridica della Chiesa. Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424–1485): la stampa, le decisiones, le extravagantes e la disciplina amministrativa. In Pubblicazioni online del DHI Roma. Roma : Büro für Typographie und Buchgestaltung, 2018, s. 54. Tento spôsob normotvorby pripomína z rímskoprávneho pohľadu prétorské právo. Bližšie k tejto problematike pozri napríklad WATSON, A.: Law Making in the Later Roman Republic. Oxford : Clarendon Press, 1974 a SCHULZ, F.: History of Roman Legal Science. Oxford : Clarendon Press, 1953.

[16] Bližšie k rozvoju tejto inštitúcie do pontifikátu Inocenta III. (1198–1216) pozri LANE POOLE, R.: Lectures on the History of the Papal Chancery down to the Time of Innocent III. Cambridge : Cambridge University Press, 1915.

[17] Porov. AUGUSTINE, Ch.: A Commentary on the New Code of Canon LawVolume IIntroduction and General Rules (can186). St. Louis – London : Herder, 1918, s. 100–101.

[18] Porov. MICHAL, J.: Dějiny pramenů poznání kanonického práva s přihlédnutím k dějinám práva římského. Praha : Ústřední církevní nakladatelství, 1967, s. 68 a 73.

[19] Porov. WILLOCK, I. D.: A Civil Lawyer Looks at the Canon Law. In The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 11 (1962), No. 1, s. 97.

[20] Porov. HELMHOLZ, R. H.: The Learned Laws in 'Pollock and Maitland'. In Proceedings of the British Academy. Vol. 89 (1996), s. 164.

[21] Porov. JACOB, E. F.: Essays in the Conciliar Epoch. Manchester : Manchester University Press, 1953, s. 27.

[22] Porov. MARTIN, M.: The Roman Curia as it Now ExistsAn Account of its DepartmentsSacred CongregationsTribunalsOfficesCompetence of EachMode of ProcedureHow to Hold Communication withthe Latest Legislation. New York – Cincinnati – Chicago : Benziger Brothers, 1913, s. 25 a LAYMANNUS, P.: Commentariorum in librum primum decretalium repertorium seu compendiosa per alphabeticum ordinem descriptio. Dilinga : Ignatius Mayer, 1664, s. 317.

[23] Porov. PAOLO, S. Di: Da regulae particolari a norme generali: verso un diritto amministrativo della Chiesa (XV–XVI sec.). In Historia et ius. Vol. 11 (2017), s. 2.

[24] Porov. HOTZ, B.: Von der Dekretale zur Kanzleiregel: Prärogativen beim Benefizienerweb im 14. Jahrhundert. In BERTRAM, M. (ed.): Stagnation oder Fortbildung? Aspekte des allgemeinen Kirchenrechts im 14und 15Jahrhundert. Tübingen : Max Niemeyer, 2005, s. 197–220.

[25] Portugalský kánonista Agostinho Barbosa († 1649) k uvedenej problematike potom uviedol: Et sic olim poterant conferri beneficia in quolibet mense vacantiaet habebant omnes menses liberosEt hoc etiam extra propriam dioecesimquia conferre est voluntariae jurisdictionispraterquam in Curiapraesente Papa de stylo. Na inom mieste potom: Advertendum tamenquod provisus per Romanum Pontificem (quae provisio et electioniset confirmationis vim habetstatim quod per eum promotus estbeneficia ipsius possunt conferri tanquam vacantianon expectata consecrationeut de stylo Curiae servaturtam ut jam non possint renuntiari. Z ustanovení stylus Romanae curiae sa malo vychádzať aj v prípade pochybností ohľadom dôstojného vyžitia z udeleného benefícia: Beneficia duotriaaut plura simpolicia quando non sufficiunt ad honestam sustenationempotest de stylo Curiae aliud simplex illa obtinenti conferrisi nec commode Clericum alant. BARBOSA, A.: Pastoralis solicitudinis sive de officioet potestate episcopipars tertiaOmnia ad praxim utriusque foriinterioris scilicetet exterioriset ad jurisdictionis explicationem exigenda continens. Lugdunum : Petrus Borda, Joannes et Petrus Arnaud, 1698, s. 113, 140, 148, 155, 189, 190, 192, 200, 201 a 228.

[26] Porov. PAOLO, S. Di: Da regulae particolari a norme generali: verso un diritto amministrativo della Chiesa (XV–XVI sec.). In Historia et ius. Vol. 11 (2017), s. 27. K pápežským províziám bližšie pozri BARRACLOUGH, G.: Papal ProvisionsAspects of Church History ConstitutionalLegal and Administrative in the Later Middle Ages. Oxford : Blackwell, 1935.

[27] Porov. BARBOSA, A.: Pastoralis solicitudinis sive de officioet potestate episcopipars tertiaOmnia ad praxim utriusque foriinterioris scilicetet exterioriset ad jurisdictionis explicationem exigenda continens. Lugdunum : Petrus Borda, Joannes et Petrus Arnaud, 1698, s. 56, 312, 332, 351, 376, 385 a 390.

[28] Porov. HILLING, N.: Procedure at the Roman CuriaA Concise and Practical Handbook. New York : Joseph F. Wagner, 1909, s. 125.

[29] PAOLO, S. De: Verso la modernità giuridica della Chiesa. Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424–1485): la stampa, le decisiones, le extravagantes e la disciplina amministrativa. In Pubblicazioni online del DHI Roma. Roma : Büro für Typographie und Buchgestaltung, 2018, s. 151.

[30] Porov. GOMES, L.: Regulaeordinationeset constitutiones Cancellariae Apostolicae. Parisius : Apud Arnoldum Langelier in secunda columna aulae Palatii, 1547, s. 202.

[31] Porov. LAYMANNUS, P.: Commentariorum in librum primum decretalium repertorium seu compendiosa per alphabeticum ordinem descriptio. Dilinga : Ignatius Mayer, 1664, s. 279.

[32] Porov. GOMES, L.: Regulaeordinationeset constitutiones Cancellariae Apostolicae. Parisius : Apud Arnoldum Langelier in secunda columna aulae Palatii, 1547, s. 12.

[33] Porov. BARBOSA, A.: Pastoralis solicitudinis sive de officioet potestate episcopipars tertiaOmnia ad praxim utriusque foriinterioris scilicetet exterioriset ad jurisdictionis explicationem exigenda continens. Lugdunum : Petrus Borda, Joannes et Petrus Arnaud, 1698, s. 515.

[34] Z toho dôvodu dochádzalo v 15. storočí k precizovaniu uvedených pravidiel predovšetkým v kontexte zaužívaných postulátov ius commune. Porov. PAOLO, S. Di: Da regulae particolari a norme generali: verso un diritto amministrativo della Chiesa (XV–XVI sec.). In Historia et ius. Vol. 11 (2017), s. 1 a MEYER, A.: L'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Un aspetto del diritto canonico poco studiato. In Quellen und Forschungen aus italienischen Archiven und Bibliotheken. Vol. 46 (2016), s. 224–244.

[35] Porov. BELLOMO, M.: The Common Legal Past of Europe1000-1800. Washington : The Catholic University of America Press, 1995, s. 98.

[36] Porov. WILLOCK, I. D.: A Civil Lawyer Looks at the Canon Law. In The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 11 (1962), No. 1, s. 96; WERNZ, F. X./VIDAL, P.: Ius canonicum ad Codicis normam exactumTomus INormae generales. Roma : Apud aedes Universitatis Gregorianae, 1938, s. 248 a CRNICA, A.: Commentarium theoretico-practicum Codicis iuris canoniciVol1Normae generalis et de personis. Šibenik : Typis Typographiae „Kačič“, 1940, s. 41.

[37] Porov. Grat., D. 20, c. 3; X 2,27,16 a VI 1,3,14 a 1,5,1. Bližšie k tejto problematike a zaujímavým úvahám pozri PAOLO, S. De: Verso la modernità giuridica della Chiesa. Giovanni Francesco Pavini (ca. 1424–1485): la stampa, le decisiones, le extravagantes e la disciplina amministrativa. In Pubblicazioni online del DHI Roma. Roma : Büro für Typographie und Buchgestaltung, 2018, s. 57–58.

[38] Z najnovšej literatúry k tejto problematike bližšie pozri napríklad ARON-BELLER, K./BLACK, Ch. (eds.): The Roman InquisitionCentre versus Peripheries. Leiden – Boston : Brill, 2018.

[39] Porov. SCHMALZGRUEBER, R. P. F.: Jus ecclesiasticum universum brevi methodo ad discentium utilitatem explicatum seu lubricationes canonicae in Quinque libros decretalium Gregorii IXPontificis maximi auctoreTomus primuspars prima. Roma : Ex Tipographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1843, s. 161.

[40] Viacerí autori zároveň uvádzajú, že na rozdiel od Rímskej Roty, ktorej pravidlá sa vo viacerých ohľadoch podarilo ustáliť ešte v priebehu 14. storočia a potom viac-menej stagnovali, inkvizičné postupy sa neustále dynamicky menili a prispôsobovali okolnostiam, stávajúc sa tak istým druhom procesu sui generis zohľadňujúcim popri platnej legislatíve taktiež doktrínu, jurisprudenciu (obsiahnutú najmä v rímsko-kánonickom práve) a relevantné právne obyčaje. Mnohí bádatelia pritom výslovne uvádzajú, že rímska inkvizícka pracovala de facto s precedensmi na spôsob „case law“. Porov. MAYER, T. F.: The Roman InquisitionA Papal Bureaucracy and its Laws in the Age of Galileo. Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 2013, s. 157–158, 160 a 162.

[41] Porov. POLÁŠEK, F.: Procesní právo. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, Cyrilometodějská teologická fakulta, 2003, s. 13n.

[42] Porov. JACOB, E. F.: Essays in the Conciliar Epoch. Manchester : Manchester University Press, 1953, s. 26.

[43] S tým súviseli tiež permanentné potreby prísunu finančných prostriedkov do pápežskej pokladnice, na účely zabezpečenia chodu prebujneného administratívneho aparátu kúrie a ďalších činností, súvisiacich najmä s politickými úlohami pápežstva. Pápeži (ale i protipápeži) avignonského obdobia sú vnímaní väčšinou historikov ako osoby, ktoré majú zásluhu na neúnosnom finančnom zaťažovaní celej Cirkvi, zločinoch pri obsadzovaní cirkevných úradov a ich kumuláciách (tzv. avignonský fiškalizmus). Bližšie som sa touto problematikou zaoberal VLADÁR, V.: Fiškálna politika avignonských pápežov. In Acta Iuridica OlomucensiaVědecký časopis právnický. Roč. 6 (2011), č. 2, s. 131–150. Základy pre koncipovanie tejto pápežskej finančnej politiky a špecifických poplatkov v prospech avignonskej kúrie súviseli najmä s teóriou o plenitudo administrationis, ktorú vypracovali kánonisti v priebehu 13. storočia, a plenario dispositio potvrdenou v roku 1265 bulou Klementa IV. (1265–1268) Licet ecclesiarumPorov. ŠPIRKO, J.: Cirkevné dejiny III. Turčiansky Svätý Martin : Neografia, 1943, s. 87 a MOLNÁR, A.: Dvanáct století církevních dějin. 3. vyd. Praha : Kalich, 2008, s. 378.

[44] Porov. PAOLO, S. Di: Da regulae particolari a norme generali: verso un diritto amministrativo della Chiesa (XV–XVI sec.). In Historia et ius. Vol. 11 (2017), s. 3.

[45] Bližšie k tejto problematike pozri PROSDOCIMI, L.: Observantiaricerche sulle radici fattuali del diritto consuetudinario nella dottrina dei giuristi dei secoli XIIXV. Milano : Giuffrè, 2001, s. 202.

[46] Porov. X 5,39,21; VI 5,13 a Clem. 3,1,1.

[47] Porov. PAVINIS, J. F. de: Divini ac humani iurisconsultiet causarum sacri palatii auditorisdomini Ioanni Francisci de Pavinisad ExtravagantiumRegularum cancellariaeet Decisionum Rotae notitiamutile praeludium. Romae : Iohannes Bulle, 1478 a GOMES, L.: Regulaeordinationeset constitutiones Cancellariae Apostolicae. Parisius : Apud Arnoldum Langelier in secunda columna aulae Palatii, 1547, s. 188.

[48] Porov. SOTO, A. de: Regulae cancellariae apostolicaeLectae 13 Sept1484. Roma : Eucharius Silber, 1484.

[49] Porov. SANDEUS, F.: Super titulo de rescriptis et nonnullis aliis. Venetiae : Peregrinus de Pasqualibus Bononiensis, 1489.

[50] Porov. X 1,3,2; 2,22,8; 2,27,3; VI 1,2,1; Ulp. D. 12,3,1 a Paul D. 34,2,37.

[51] Porov. PAOLO, S. Di: Da regulae particolari a norme generali: verso un diritto amministrativo della Chiesa (XV–XVI sec.). In Historia et ius. Vol. 11 (2017), s. 13.

[52] Porov. MICHIELS, G.: Normae generales juris canoniciCommentarium libri I Codicis juris canoniciVolumen primumPraenotanda generaliacanones praeliminaresde legibus ecclesiastici. Lublin : Universitas Catholica, 1929, s. 473n.

[53] Detailnejším pohľadom na kánonickoprávny vývoj možno totiž konštatovať, že pápežstvo pristúpilo k dôraznejším zmenám v nastavení jeho statusu až pri kodifikačných prácach na prvom Kódexe kánonického práva (Codex iuris canonici anno 1917). Za ich hlavného iniciátora možno preto označiť pápeža Pia X. (1903–1914), ktorý stál nielen za predmetnými reformami, ale aj za prvým kodifikačným dielom v dejinách Latinskej cirkvi. Porov. WILLOCK, I. D.: A Civil Lawyer Looks at the Canon Law. In The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 11 (1962), No. 1, s. 97.

[54] Samotný proces presadzovania národného kráľovského práva na úkor ius commune a akýchkoľvek univerzalistických tendencií bol začatý v zákonodarstve normanského kráľa Rogera II. (1130–1154) a potom i zákonodarných aktivitách anglických a francúzskych kráľov. Bližšie k tejto problematike pozri BERMAN, H. J.: Law and Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition. London : Harvard University Press, 1983, s. 462 a 536. Zároveň netreba zabúdať na to, že v 13. a 14. storočí boli obyčajové práva viacerých európskych regiónov spisované a zahŕňané medzi písané právo. Porov. PIERGIOVANNI, V.: Genoese Civil Rota and Mercantile Customary Law. In Atti della Società Ligure di Storia Patria. Vol. 52 (1906), s. 1211.

[55] Uvedené vyššie súdy Neapolského kráľovstva, spolu s Consiglio Collaterale zo začiatku 16. storočia, na ktorých pôsobili rozsiahlymi kompetenciami vybavení profesionálni sudcovia, napokon pretrvali až do polovice 18. storočia. Porov. RYDER, A.: The Kingdom of Naples under Alfonso the MagnanimoThe Making of a Modern State. Oxford : Clarendon Press, 1976, s. 136–168.

[56] Porov. PESCIONE, R.: Corti di Giustizia nell'Italia meridionale dal periodo normanno a l'epoca moderna. Bologna : A. Forni, 2001, s. 196 a CASSANDRO, G.: Sulle origini del Sacro Regio Consiglio napoletano. In Studi in onore di Riccardo FilangieriVolII. Napoli : L’Arte tipografica, 1959.

[57] Najťažšie kauzy tento súd potom súdil iunctis aulis. Na jeho čele stál prezident, ktorý disponoval právomocou priraďovať kauzy jednotlivým sudcom, po tom, čo ich aspoň zbežne preskúmal. Porov. MILETTI, M. N.: Tra equità e dottrinaIl Sacro Regio Consiglio e le „decisiones“ di VDe Franchis. Napoli : Jovene, 1995, s. 143–144.

[58] Ako ďalší potenciálny vzor pre vznik a organizáciu tohto súdu sa obyčajne uvádza taktiež najvyšší súd mesta Valencia, pri ktorom je však obdobne vysoko pravdepodobné, že sa pri jeho zriaďovaní nechali inšpirovať vzormi Rímskej kúrie. Bližšie k tejto problematike pozri GIANNONE, P.: Kingdom of Naples in Two VolumesVolII. London : G. Strahan, 1731, s. 347–349.

[59] Porov. FREDA, D.: Rise and Fall of a Superior Court: the Sacro Regio Consiglio v. the Consiglio Collaterale. In Forum historiae iuris. Vol. 9 (2016), s. 2–3.

[60] Porov. VALLONE, G.: Le decisiones“ di Matteo d’Afflitto. Lecce : Milella, 1988, s. 9–10.

[61] Porov. FREDA, D.: Rise and Fall of a Superior Court: the Sacro Regio Consiglio v. the Consiglio Collaterale. In Forum historiae iuris. Vol. 9 (2016), s. 5.

[62] Porov. MILETTI, M. N.: Tra equità e dottrinaIl Sacro Regio Consiglio e le „decisiones“ di VDe Franchis. Napoli : Jovene, 1995, s. 105–121.

[63] Porov. MILETTI, M. N.: Stylus judicandi. Le raccolte di „decisiones“ del Regno di Napoli in età moderna. Napoli : Jovene, 1998, s. 195–215.

[64] Aj tribunály Rímskej kúrie napokon disponovali do čias Tridentského koncilu i právomocou autenticky interpretovať normy univerzálneho kánonického práva. Až pápež Pius IV. (1559–1565) vyhradil bulou Benedictus Deus z roku 1564, ktorou promulgoval tridentské dekréty, ich autentickú interpretáciu úradu rímskeho veľkňaza. V tomto ohľade išiel až tak ďaleko, že diela autorov, ktoré boli napriek tomuto nariadeniu vydané, nechal umiestniť ako libri prohibiti na Index librorum prohibitorum. Ako bolo zrejmé z predchádzajúceho výkladu, súdy Rímskej kúrie si však v tejto oblasti zachovali viaceré rozsiahle kompetencie v zmysle aplikovania stylus Romanae curiae, respektíve usus forensis Rotae Romanae naďalej. Bližšie som sa touto problematikou zaoberal VLADÁR, V.: Dejiny cirkevného práva. Praha : Leges, 2017, s. 400–401. Ku kvalitnému prekladu textov Tridentského koncilu bližšie pozri HRDINA, I. A.: Dokumenty Tridentského koncilu. Praha : Krystal OP, 2015.

[65] Uvedené skutočnosti možno ilustrovať odkazom na dielo Tommasa Grammatica († 1556) Decisiones Sacri regii consilii Neapolitani, v ktorom je výslovne uvedené: Sacrum Regium Consilium debet ministrare justitiam facti veritate inspectaet juris solemnitatibus omissis[....]Domini Consiliarii de Sacro Consilio sunt judices superiores [....] et possunt judicare secundum conscientiam. [....] quod potest Sacrum Consilium judicare secundum conscientiam [....] quod debet attendere ad veritatem principaliter potius quam ad subtilitatem [....] in curiis parlamenti procedatur juris solemnitatibus non servatissed sola facti veritate inspecta [....] Sacrum Consilium consuevit judicare secundum veritatem et aequitatem naturalemet habet supremam jurisdictionemet principem repraesentat. Bližšie k tejto problematike pozri tiež MECCARELLI, M.: ArbitriumUnaspetto sistematico degli ordinamenti giuridici in età di diritto comune. Milano : Giuffrè, 1998.

[66] Porov. FREDA, D.: Rise and Fall of a Superior Court: the Sacro Regio Consiglio v. the Consiglio Collaterale. In Forum historiae iuris. Vol. 9 (2016), s. 9.

[67] Porov. VALLONE, G.: Le decisiones“ di Matteo d’Afflitto. Lecce : Milella, 1988, s. 41–105.

[68] Porov. FREDA, D.: Rise and Fall of a Superior Court: the Sacro Regio Consiglio v. the Consiglio Collaterale. In Forum historiae iuris. Vol. 9 (2016), s. 6–7.

[69] Porov. MILETTI, M. N.: Stylus judicandi. Le raccolte di „decisiones“ del Regno di Napoli in età moderna. Napoli : Jovene, 1998, s. 195–215.

[70] Porov. FREDA, D.: Rise and Fall of a Superior Court: the Sacro Regio Consiglio v. the Consiglio Collaterale. In Forum historiae iuris. Vol. 9 (2016), s. 10.

[71] Bližšie k tejto problematike a kvalitnému pojednaniu pozri ASCHERI, M.: Tribunaligiuristi e istituzioni dal medioevo alletà moderna. Bologna : Il Mulino, 1995, s. 211n.

[72] Porov. MILETTI, M. N.: Tra equità e dottrinaIl Sacro Regio Consiglio e le „decisiones“ di VDe Franchis. Napoli : Jovene, 1995, s. 53–81.

[73] Porov. SAVELLI, R.: Tribunali, decisiones e giuristi. Una proposta di ritorno alle fonti. In CHITTOLINI, G./MOLHO, A./SCHIERA, P. (eds.): Origini dello StatoProcessi di formazione statale in Italia tra medioevo ed età moderna. Bologna : Il Mulino, 1994, s. 441.

[74] Aj tu nachádzame ďalšiu inšpiráciu kánonickým právom, keďže pápeži, vo vzťahu k eventuálnym rozporom svojho konania so starším kánonickým právom bežne zastávali názor, že sa patrí predpokladať, že poznajú celú cirkevnoprávnu matériu, takže svojimi novými zákonmi vedome neupadajú do kolízie s právom starším. Táto skutočnosť je zrejmá práve z výroku pápeža Bonifáca VIII. (1294–1303): Romanus pontifexqui omnia iura in scrinio sui pectoris censetur habere. VI 1,2,1.

[75] Porov. PIANO MORTARI, V.: Gli inizi del diritto moderno in Europa. Napoli : Liguori, 1980, s. 427–430. Povinnosť ozrejmovať dôvody svojich rozhodnutí bola najvyššiemu neapolskému súdu napokon prikázaná až v roku 1774, pričom pretrvať mala len 15 rokov. Porov. AJELLO, R.: Il tempo storico delle „riflessioni“, nota critica alle Riflessioni politiche di Gaetano Filangieri. Napoli : Bibliopolis, 1982.

[76] Porov. FREDA, D.: Rise and Fall of a Superior Court: the Sacro Regio Consiglio v. the Consiglio Collaterale. In Forum historiae iuris. Vol. 9 (2016), s. 9 a 11.

[77] Bližšie k tejto problematike pozri EPSTEIN, S. A.: Genoa & the Genoese9581528. Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 2001.

[78] Aj pri obchodných sporoch sa strany bežne obracali na cirkevné súdy a Cirkev, pred ktorými sa napríklad dožadovali deklarovania jednotlivých náležitostí poistných zmlúv ako úžerných. Porov. BENSA, E.: Il contratto di assicurazione nel Medioevostudi e ricerche. Genova : Tipografia marittima editrice, 1884, s. 83 a 150–151. Bližšie som sa touto problematikou zaoberal v štúdii VLADÁR, V.: Usurav stredovekom kánonickom práve. In Pôžička či úžera? Nútený výkon rozhodnutia – rímskoprávne základy a problémy aplikačnej praxe. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, 2018, s. 126147.

[79] Porov. PIERGIOVANNI, V.: Genoese Civil Rota and Mercantile Customary Law. In Atti della Società Ligure di Storia Patria. Vol. 52 (1906), s. 1213.

[80] Porov. GROSSI, P.: L’ordine giuridico medievale. Roma – Bari : Laterza, 1995, s. 53.

[81] Janovská Civilná rota sa popritom konštantne usilovala v rámci svojho „case law“ o rozvoj nových smerov rozhodovania odvodzovaných najmä z plodnej súčinnosti s praxou, čo neskôr viedlo k povstaniu autonómnej vedy obchodného práva. Koncepty súdených prípadov boli pritom vždy determinované tradíciou ius commune, na základe čoho dochádzalo k čiastočnej recepcii relevantných noriem klasických právnických systémov do tohto právneho odvetvia. Porov. PIERGIOVANNI, V.: The Rise of the Genoese Civil Rota in the XVIth Century: The „Decisiones de mercatura“ Concerning Insurance. In PIORGIOVANNI, V. (ed.): Comparative Studies in Continental and Anglo-American Legal HistoryVol2. Berlin : Duncker & Humblot, 1987, s. 29.

[82] Bežne sa však v rámci jej rozhodovacej činnosti odkazovalo aj na pravdu (veritas) a ekvitu (aequitas). Výnimočnú úlohu Roty možno demonštrovať postupným nastavením spôsobu uplatňovania inštitútu fideicommissum, pri ktorom bol konflikt medzi miestnym právom a ius commune rozhodnutý za pomoci rotálneho precedensu. Konkrétne sa tak stalo slovami: ... quam testificationem pro valida probatione recognitionis literarum in auditorio Rote plusquam notissimum est indistincte admittendum esse ex communi observantia et styloquae quidem literae probant contra scribentes [...] scientes (scIudicesquod fides et securitas domini pecuniarum et illiusqui debet postmodum cambium solverestat primum in bonitate et fide scribentis dictas literas cambi. Decisiones Rotae Genuae et pertinentibus ad eam. In De mercatura Decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus. Francofurtum : Apud Ioannem Saurium, 1612, s. 2.

[83] V jednom z rozhodnutí možno priamo čítať: Nihilominus ad hoc ut ipsa Decisio causae de qua tractatur magis magisque fundata remaneat postquam in confessione curatoris nulla vis fieri potest ex forma statuti Genue [...] placet addere appodisiam ipsam recognitam fuisse per tres testesquorum licet unus tantum dicat se fuisse praesentem illius confessionialii vero duo rationem illam reddantquia notam habent manum dicti Bernardiquae ratio de iure communi non concludit [...] Ratio illa quia notam habent manum seu literaturam tam coram Rota quam aliis magistratibus passim admittituret satissuperque concludens censeturAdeo potenset efficax est curiae stylusqui legis vim habere creditur. Ibid., s. 362.

[84] Porov. PROSDOCIMI, L.: Observantiaricerche sulle radici fattuali del diritto consuetudinario nella dottrina dei giuristi dei secoli XIIXV. Milano : Giuffrè, 2001, s. 202.

[85] Zdá sa pritom, že regulaestylus a consuetudo boli konštantne aplikované najmä pri výmenných kontraktoch (devízových zmluvách). Porov. Decisiones Rotae Genuae et pertinentibus ad eam. In De mercatura Decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus. Francofurtum : Apud Ioannem Saurium, 1612, s. 51 a 143.

[86] O v tom čase aktuálnom prelínaní zákonného a obyčajového práva vypovedá napríklad aj vtedajšia terminológia, keď sa bežne miešali lexconsuetudo a v jednotlivých prameňoch sa často používal aj výraz lex consuetudinis. Zrejme aj z toho dôvodu si stredoveká právna kultúra kontinentálnej Európy nikdy neosvojila výraz ius mercatorum. Na jeho vymedzenie sa namiesto toho najčastejšie používali termíny ako consuetudocuria mercatorum alebo statutum mercatorum. Porov. GROSSI, P.: L’ordine giuridico medievale. Roma – Bari : Laterza, 1995, s. 89–90.

[87] V inom rozsudku možno konkrétne čítať: Numeratioet satisfactio actualiter facta praesumitur illisqui literas scripserunt& ita fuerat consuetudoet stylus mercatorum hanc differentia inter haecet illa verba constituentiumsuper quo stylo et consuetudineac dverborum interpretatione multoties Rota iudicavitcui optime constitutum fuit per testes idoneosita se habere in hac Genuensi civitate stylumet consuetudinemque procul dubio inter mercatores facit ius [...] Quae consuetudo tanquam notoria hic Genuaeet generalis non indiget probationesecundum Baldum ... Decisiones Rotae Genuae et pertinentibus ad eam. In De mercatura Decisiones et tractatus varii et de rebus ad eam pertinentibus. Francofurtum : Apud Ioannem Saurium, 1612, s. 143.

[88] Porov. PIERGIOVANNI, V.: Genoese Civil Rota and Mercantile Customary Law. In Atti della Società Ligure di Storia Patria. Vol. 52 (1906), s. 1219.

[89] Bližšie k tejto problematike pozri DONAHUE, C.: Benvenuto Stracca's De Mercatura: Was There a Lex Mercatoria in Sixteenth-Century Italy? In PIERGOVANNI, V. (ed.): From Lex Mercatoria to Commercial Law. Berlin : Duncker & Humblot, 2005, s. 69–120.

[90] Porov. POHLMANN, H.: Die Quellen des Handelsrechts. In COING, H. (ed.): Handbuch der Quellen und Literatur der neueren europäischen PrivatrechtsgeschichteBand IMittelalter (11001500). Die Gelehrten Rechte und die Gesetzgebung. München : C. H. Beck, 1973, s. 801.

[91] Porov. PIERGIOVANNI, V.: Genoese Civil Rota and Mercantile Customary Law. In Atti della Società Ligure di Storia Patria. Vol. 52 (1906), s. 1214.

[92] Aj samotné ius commune napokon nepozostávalo len z rímskeho a kánonického práva, ale nevyhnutne zohľadňovalo taktiež zákonodarstvo tej-ktorej krajiny vrátane súdnej vedy a praxe, ktoré tomuto systému zaručovali komplexnosť. Porov. CALASSO, F.: Introduzione al diritto comune. Milano : Giuffrè, 1970, s. 74. Netreba taktiež zabúdať na skutočnosť, že v rámci rímsko-kánonického procesu dominovali kánonickoprávne prvky, keďže rímske právo neposkytovalo systematicky a komplexným spôsobom koncipované procesnoprávne smernice. Podľa viacerých bádateľov navyše kompilátori justiniánskej kodifikácie zámerne okresali väčšinu pasáží zaoberajúcich sa procesnými záležitosťami, ktoré z toho dôvodu neboli k dispozícii stredovekým legistom. Porov. BRUNDAGE, J. A.: The Medieval Origins of the Legal ProfessionCanonistsCiviliansand Courts. Chicago : The University of Chicago Press, 2008, s. 152.

[93] Podľa niektorých autorov malo dokonca v 15. a 16. storočí vo Frízsku kánonické právo disponovať v každodennej praxi väčším vplyvom než právo rímske. V tejto súvislosti sa dokonca hovorilo skôr o procese „kanonizácie“ než romanizácie frízskeho práva. Porov. BRANDSMA, F.: Some Remarks on Dutch Private Law and the Ius Commune. In Electronic Journal of Comparative Law. Vol. 11.1 (2007), s. 2. O značnom vplyve rímskeho práva vo Frízsku ešte aj v 17. storočí vypovedá skutočnosť, že tamojší právni vedci nahrádzali mená účastníkov reálnych káuz pri akademických diskusiách i spisbe latinskými (rímskymi) ekvivalentmi ako TitiusMeavius alebo Sempronius. Bližšie k tejto problematike pozri LOKIN, J. H. A./ZEPPERNICK, R./BRANDSMA, F./JANSEN, C. J. H.: Roman Frisian Law of the 17th and 18th Century. Berlin : Duncker & Humblot, 2003, s. 12.

[94] Uvedený štandard sa malo pritom dariť udržať aj napriek relatívne malému počtu právnikom, ktorý na ňom pôsobili. K jeho raným rozhodnutiam pozri SANDE, J. van de: Decisiones Frisicaesive rerum in suprema Frisionum Curia judicatarum libri V. Leovardia : Joannes Janssonius, 1638 a BEUCKER, J.: Rerum in suprema Frisionum Curia judicatarum fasciculus. Leovardia : Joannes Seydel, 1780.

[95] Ako zaujímavosť možno spomenúť, že v prvej inštancii rozhodoval tento tribunál všetky spory týkajúce sa manželstiev a rozvodov, urážok na cti (actiones iniuriarum) atď. Porov. LOKIN, J. H. A./ZEPPERNICK, R./BRANDSMA, F./JANSEN, C. J. H.: Roman Frisian Law of the 17thand 18th Century. Berlin : Duncker & Humblot, 2003, s. 20–21.

[96] Ibid., s. 271–272.

[97] Bližšie k tejto problematike pozri GAILL, A.: Practicarum observationumtam ad processum judiciarumpraesertim Imperialis Cameraequam causarum decisiones pertinentiumlibri duo. Antverpiae : Apud Guilelmum Lesteenium, 1653.

[98] Tamojší právnici totiž vychádzali zo záveru, že ak raz súd pri určitom druhu káuz rozhodoval ustáleným spôsobom a nik si nebol vedomý iného postupu, kvalifikoval sa v rozmere stylus curiae. Aj samotní sudcovia pritom neváhali podporiť váhu svojich argumentov konštatovaním, že súd už raz takým spôsobom rozhodol. Bližšie k tejto problematike pozri SANDE, J. van de: Decisiones Frisicaesive rerum in suprema Frisionum Curia judicatarum libri V. Leovardia : Joannes Janssonius, 1638.

[99] V origináli: Nam imperator noster Severus rescripsit in ambiguitatibus quae ex legibus proficiscuntur consuetudinem aut rerum perpetuo similiter iudicatarum auctoritatem vim legis optinere debere. Cal. D. 1,3,38. V preklade: „Lebo náš cisár Severus napísal, že je treba, aby pri nejanostiach v zákonoch bola zákonná sila priznaná obyčaji alebo autorite ustálených rozsudkov v podobných záležitostiach“. Bližšie k tejto problematike pozri LOKIN, J. H. A./ZEPPERNICK, R./BRANDSMA, F./JANSEN, C. J. H.: Roman Frisian Law of the 17th and 18th Century. Berlin : Duncker & Humblot, 2003, s. 271–272.

[100] Zaujímavosťou zostáva, že až v nedávnej dobe sa začali množiť vedecké články na tému zjavnej príbuznosti odvekého fungovania stylus Romanae curiae s anglo-americkým „case law“. Porov. OMBRETTA, F. C.: Il governo universale della Chiesa e i diritti della persona. Milano : Vita e Pensiero, 2003, s. 54.

[101] Aj viacerí súčasní bádatelia pritom zmýšľajú o viacerých úkonoch dikastérií Rímskej kúrie v zmysle právnej obyčaje spôsobilej k tvorbe a zmenám práva. Porov. WILLOCK, I. D.: A Civil Lawyer Looks at the Canon Law. In The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 11 (1962), No. 1, s. 102.

[102] Pokiaľ ide o samotný usus forensis, určite neprekvapuje nechuť sudcov nižšieho stupňa neustále opravovať svoje rozhodnutia na základe pokynov od sudcov vyššieho stupňa, respektíve argumentovať pri ospravedlňovaní rozsudkov nových. Oba uvedené faktory tak prispievajú k určitej nečinnosti spočívajúcej v neochote odkloniť sa od zachovávanej línie rozhodnutí. S ohľadom na celkové nastavenie je tak zrejmé, že aj v právnom systéme Katolíckej cirkvi možno zákony čítať spolu s vydanými rozsudkami, ktoré možno prenesene označiť za kvalitnú glosu vyznačujúcu sa vysokou argumentačnou hodnotou. Bližšie k tejto problematike pozri ÖRSY, L. M.: Theology and Canon LawNew Horizons for Legislation and Interpretation. Collegeville : Liturgical Press, 1992, s. 35n.

[103] Porov. Cod. Iust. 7,45,13.

[104] Porov. WILLOCK, I. D.: A Civil Lawyer Looks at the Canon Law. In The International and Comparative Law Quarterly. Vol. 11 (1962), No. 1, s. 95 a 99.

[105] Celkom odôvodnene možno napríklad predpokladať, že predovšetkým raná fáza vývoja obchodného práva, ktorá prebehla v 11. až 16. storočí, bola významným spôsobom formovaná za pomoci premís kánonického práva, konkrétne stylus Romanae curiae. Tie boli primárne aplikované na ustanovenia obchodného práva (lex mercatoria), ktoré pretrvávali vo forme právnych obyčají. V uvedenom čase sa napokon rozvinula nielen európska obchodná tradícia, ale tiež námorné a štatutárne právo. Porov. PIERGIOVANNI, V.: Genoese Civil Rota and Mercantile Customary Law. In Atti della Società Ligure di Storia Patria. Vol. 52 (1906), s. 1224 a 1227.