Ultraterorismus – část 2.

Mgr. Kamila Šrolerová | Trestní právo hmotné, Mezinárodní právo veřejné, Evropské právo

Zpět

„Krutost útoků z 11. září 2001 zalarmovala světovou pozornost vůči hrozbě jaderného terorismu,“ prohlásil ředitel Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA, MAAE). Po zářijových událostech se totiž zdá být mnohem pravděpodobnější, že by teroristé mohli zaútočit na jaderná zařízení, materiál a radioaktivní zdroje kdekoliv na světě.


Přehled hlavních aktivit proti ultraterorismu na mezinárodní úrovni


Mezinárodní agentura pro atomovou energii

Jelikož jaderná či radiologická verze ultraterorismu je schopná napáchat obrovské lidské, materiální a psychologické škody, věnuje mezinárodní společenství resp. OSN1 této problematice vysokou pozornost s podporou Mezinárodní agentury pro atomovou energii.2 Otázkami spojenými s bojem proti nekonvenčnímu terorismu se v rámci Mezinárodní agentury pro atomovou energii zabývá především Oddělení pro bezpečnost z hlediska činnosti obsluhujícího personálu a proti zneužití (Department of Nuclear Safety and Security).3 Na expertní úrovni působí taktéž Poradní skupina pro jadernou bezpečnost proti zneužití (Advisory Group on Nuclear Security) s úkolem radit generálnímu řediteli Mezinárodní agentury pro atomovou energii ohledně „aktivit Agentury spojených s prevencí, detekcí a reakcí na teroristické a jiné zákeřné činy zahrnující jaderné a jiné radioaktivní materiály a jaderná zařízení“.4 V rámci boje proti jadernému a radiologickému terorismu Mezinárodní agentura pro atomovou energii stála u zrodu významných mnohostranných mezinárodních smluvních instrumentů (Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů5 nebo Úmluvy o jaderné bezpečnosti6) a sama také přijala dokumenty nezávazného charakteru, které adresují některé aspekty nekonvenčního terorismu např. Kodex chování k zajištění bezpečnosti radioaktivních zdrojů z hlediska ochrany osob a možného zneužití.7 Aktivity Mezinárodní agentury pro atomovou energii v úsilí zabránit jadernému šíření a tím i jadernému a radiologickému terorismu se v zásadě týkají tří sfér:8

dohledu nad plněním mezinárodních smluv,9

zabezpečení fyzické ochrany jaderných materiálů a jaderných zařízení,

řešení dalších otázek tzv. vnější jaderné bezpečnosti (security).

Smlouva NPT přiznává Mezinárodní agentuře pro atomovou energii zvláštní postavení, neboť ji pověřuje dohledem na dodržování mezinárodních záruk ze strany smluvních států a zprostředkováním výměny zařízení, materiálů a informací k mírovému využití jaderné energie. Tento zárukový systém patří k nejspornějším a nejkritizovanějším součástem smlouvy NPT, a to zvláště v důsledku namítané nedostatečné efektivity. Jednu z nejdůležitějších oblastí, v nichž se Mezinárodní agentura pro atomovou energii tradičně angažuje, představuje fyzická ochrana jaderných materiálů a jaderných zařízení.10 Co se týče třetí oblasti, hodnocení všech stránek zranitelnosti jaderných zařízení umožňují dva dokumenty Mezinárodní agentury pro atomovou energii z roku 2003. Jsou to Směrnice pro vytváření a aktualizaci definice základního ohrožení a Směrnice pro vlastní posouzení vnitřní a vnější zranitelnosti jaderných zařízení, které mimo jiné pojednávají o ochraně jaderných zařízení před akty sabotáže.11 Druhá oblast, tedy odhalování protiprávních aktivit týkajících se jaderného a jiného radioaktivního materiálu, se týká zjišťování a omezování případů krádeží či jiného protiprávního nabytí jaderných a dalších radioaktivních materiálů a ilegálního obchodu s nimi. Zajištění vnější bezpečnosti jiných radioaktivních materiálů představuje důležitý úkol s ohledem na to, že se na ně nevztahuje Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů. Mezinárodní agentura pro atomovou energii v této sféře vyvíjí činnost jak retrospektivní, která spočívá v nápravě situace opuštěných12 nebo zvláště zranitelných radioaktivních zdrojů, tak prospektivní, jejímž cílem je předcházet vzniku nových opuštěných a zranitelných zdrojů.


Úmluva o potlačování činů jaderného terorismu

Ve druhé polovině devadesátých let se v souvislosti s proměnami mezinárodně bezpečnostního prostředí začalo diskutovat o nutnosti doplnění stávající právní úpravy boje proti jadernému a radiologickému terorismu na univerzální úrovni. Zpočátku se uvažovalo o možnosti změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderného materiálu tak, jak ji předvídá článek 20 tohoto dokumentu,13

později však byla myšlenka v důsledku zmíněných nedostatků Úmluvy opuštěna a převážilo mínění, že by bylo vhodnější přijmout zcela nový smluvní instrument, který by danou problematiku upravoval komplexněji. V roce 1997 byl přijat první návrh, který upravoval tuto problematiku, a tím byl návrh Úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu.14 Návrh byl předložen v roce 1997 Ruskou federací. Zabýval se jím ad hoc výbor Valného shromáždění OSN, který byl vypracováním úmluvy namířené proti jadernému terorismu pověřen, a to zakládací rezolucí 51/210 vydanou Valným shromážděním OSN dne 17. prosince 1996.15 Na základě výhrad a připomínek, které byly vzneseny členskými státy, Mezinárodní agenturou pro atomovou energii a mezinárodním výborem Červeného kříže vznikl v roce 1998 nový návrh úmluvy, tentokrát nazvané Mezinárodní Úmluva o potlačování činů jaderného terorismu. Nakonec byl dne 13. dubna 2005 v New Yorku návrh přijat. Jménem České republiky byla Úmluva podepsána v New Yorku dne 15. září 2005. Česká republika ji ratifikovala jako čtvrtý stát světového společenství a stala se tak smluvním státem všech třinácti univerzálních mezinárodních smluv zaměřených na potírání mezinárodního terorismu. Zajímavostí je, že prvním státem, který ratifikoval Mezinárodní Úmluvu o potlačování činů jaderného terorismu, se stalo Slovensko. Úmluva je založena na návrhu Ruské federace z roku 1998. Má hrát klíčovou roli v potlačení šíření zbraní hromadného ničení, jež by se mohly dostat do rukou teroristů. Tedy kriminalizovat činy jaderného terorismu, které spočívají ve zneužití jaderných či radiologických zbraní, materiálů a zařízení pro teroristické účely.16 Posiluje právní rámec boje proti jadernému terorismu a podporuje výměnu informací a mezistátní spolupráci. Plnění závazků, jež z Úmluvy pro Českou republiku vyplynou, je zajištěno v rámci platných právních předpisů České republiky, zejména příslušnými ustanoveními trestního zákona, trestního řádu a zákona o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření.17 Úmluva se vztahuje na činy mezinárodního terorismu, což je vymezeno v čl. 3.18 Úmluva ve smyslu čl. 4 odst. 2 se nevztahuje na činnosti ozbrojených sil během ozbrojeného konfliktu, jak je chápán podle mezinárodního humanitárního práva. Nevztahuje se rovněž na činnost vojenských sil při výkonu jejich oficiálních povinností, pokud se na ně vztahují jiná pravidla mezinárodního práva. Ztotožňuji se s názorem, že dané ustanovení patří k nejspornějším a nejkritizovanějším, protože státy nedospěly ke shodě v otázkách, do jaké míry se má tato Úmluva vztahovat na akty státní moci, zda by bylo vhodné vyjádřit se k legálnosti použití jaderných zbraní jako takovému apod.19


Protiteroristická rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 1540/2004

Hrozbou šíření zbraní hromadného ničení nestátními aktéry se zabývá také Rada bezpečnosti OSN. Ta dne 28. dubna 2004 přijala rezoluci č. 1540. Tato rezoluce se vztahuje k nešíření zbraní hromadného ničení a je nazývána jako „protiteroristická“ rezoluce.20 V rezoluci Rada bezpečnosti OSN konstatovala hrozbu terorismu a riziko, že nestátní aktéři, vymezeni mimo jiné v rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1373/2001, mohou nabývat, rozvíjet, dopravovat nebo používat jaderné, chemické a biologické zbraně a prostředky pro jejich přenos.21 Rezoluce č. 1540/2004 zakazuje všem členským státům OSN poskytovat jakoukoli formou podporu nestátním subjektům22 v jejich úsilí je získat či použít jaderné, chemické nebo biologické zbraně a jejich nosiče.23 Dále pak tato rezoluce vyžaduje od všech členských států OSN přijmout příslušná opatření, včetně trestních zákonů, vývozních a pohraničních kontrol, právních vynucení, fyzickou bezpečnost a technická opatření pro zjišťování jaderných materiálů, jak je požadováno ve výše uvedené Úmluvě o fyzické ochraně jaderných materiálů z roku 1980. Její význam spočívá především v tom, že ukládá povinnosti i těm členským státům OSN, které nejsou členy Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a Úmluv o zákazu chemických a biologických zbraní. Na rozdíl od jiných rezolucí Rady Bezpečnosti OSN, které se obvykle týkají vývoje v určitých krizových oblastech světa, má zmíněná rezoluce globální dopad a preventivní charakter. Ačkoliv rezoluce neupravuje existující závazky vyplývající ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní a ostatních smluv vztahujících se k dalším zbraním hromadného ničení (Úmluva o zákazu chemických zbraní, Úmluva zakazující bakteriologické a toxinové zbraně z roku 1975), jsou její ustanovení koncipována tak, aby zvýšila univerzalitu a úplnou realizaci těchto dokumentů. Dále se rezoluce nedotýká odpovědnosti smluvních stran k Mezinárodní agentuře pro atomovou energii či Organizaci pro zákaz chemických zbraní. Státům, jež postrádají právní a regulatorní infrastrukturu, implementační zkušenost nebo potřebné zdroje, rezoluce umožňuje požádat o pomoc ostatní státy při realizaci jejích ustanovení.24

Na základě diskutované rezoluce Rada bezpečnosti OSN založila také výbor sestávající ze všech jejích členů. Výbor má přijímat zprávy států o provádění rezoluce a potom podává souhrnnou zprávu Radě bezpečnosti OSN. V dubnu 2006 Rada bezpečnosti OSN prodloužila mandát rezoluce na další dva roky rezolucí č. 1673.25 V dubnu 2008 Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci č. 1810,26 kterou prodloužila platnost mandátu výboru pro rezoluci č. 1540 do dubna 2011. Zmíněnému výboru mj. uložila posílit jeho úlohu při poskytování technické pomoci při implementaci rezoluce, pokračovat v osvětových aktivitách na regionálních, subregionálních a národních úrovních a podporovat výměnu zkušeností. Rovněž zdůraznila potřebu na zvýšení spolupráce s dalšími výbory vytvořenými k rezoluci č. 1267 (1999) týkající se Al-Kaidy a Talibánu a k protiteroristické rezoluci č. 1373 (2001).27 Slabinou rezoluce je, že nedefinuje, co by mělo tvořit příslušné efektivní kontroly, a nemůže se stát základem pro mezinárodní systém regulující jaderné dodávky. Rezoluce také neposkytuje návod, jak by se výše zmíněná pomoc státům měla provádět a tak se v současné době nejčastější praxí stalo organizování workshopů a seminářů.28

V souladu se strategií Evropské unie proti šíření zbraní hromadného ničení, která má za cíl posílit roli Rady bezpečnosti OSN a zvýšit její odborné znalosti nezbytné pro plnění výzev spojených se šířením těchto zbraní, podpořila Evropská unie provádění rezoluce 1540/2004 tím, že přijala Společnou akci Rady č. 2006/419/SZBP ze dne 12. června 2006.29

Ačkoliv mi tato práce neumožnila hlubší diskusi problematiky, je snad čtenáři patrné, že výše uvedené dokumenty a aktivity netvoří dostatečný rámec pro boj s ultraterorismem.


Závěr

Ultraterorismus představuje jednu z největších hrozeb. Jeho hrozbu a rizika z něho vyplývající nelze podceňovat, ale je nutné si také uvědomit, že vlastní vývoj zbraně je technologicky extrémně náročný proces a vyžaduje schopnost vytvořit, řídit a udržet komplexní a dlouhodobý projekt s nároky na rozsáhlou vědeckou a technickou infrastrukturu. Existuje málo indicií, že by teroristické organizace o takové zbraně vůbec usilovaly. Al-Kaida sice deklarovala svůj zájem o zbraně hromadného ničení včetně jaderných, avšak panuje obecně názor, že v případě Al-Kaidy její „zapletení“ do zbraní hromadného ničení bylo motivováno snahou o šíření strachu a získání publicity. Finanční náročnost může tím spíše rovněž limitovat snahu získat jadernou zbraň.30

I přes odbornou veřejností zastávaný názor (sice že riziko získání jaderných zbraní teroristy není tak aktuální) je třeba mít neustále na paměti, že jsou zde i jiné zbraně hromadného ničení, pro jejichž získání a následné použití neexistují takové překážky, jako je tomu v případě zbraní jaderných.

V úplném závěru je nutné si položit otázku, zda vůbec může mezinárodní právo vyřešit stále akutnější nebezpečí mezinárodního terorismu. Je nutné pátrat po původu a příčinách terorismu, které by měly být hledány v etnických, náboženských, ideologických, psychologických, rasových, ekonomických, kulturních i historických prvcích. Mezinárodní právo může podle mého názoru mezinárodní terorismus „jen“ omezovat prostřednictvím obecně či partikulárně platných mezinárodních úmluv a důsledným postihováním pachatelů teroristických aktů s mezinárodním prvkem prostřednictvím úpravy a realizací trestního zákonodárství smluvních stran. Proti státům uplatňující terorismus se podle okolností mohou uplatnit instituty současného mezinárodního práva, jakými jsou sebeobrana, retorze či represálie na základě principů mezinárodního společenství resp. v souladu s mezinárodním právem.

Domnívám se, že uvedené smluvní instrumenty netvoří dostatečné prostředky v boji proti ultraterorismu. Ať již tím, že nejsou v mnoha směrech efektivní nebo jsou často neúplné a dále i tím, že samotné smluvní instrumenty (právní prostředky) v boji proti terorismu neobstojí. Je nutné nalézt výše uvedený původ nebo příčiny mezinárodního terorismu, ale domnívám se, že je to bohužel mimo dosah mezinárodního práva a práva vůbec. Je to záležitost společenských změn ve vývoji lidstva.

Zároveň ale nepříznivé rysy vývoje situace ve světě by nás neměly vést výlučně k pesimistickým úvahám a pasivitě, nýbrž měly by v nás vyburcovat snahu důsledně pokračovat v úsilí postupně řešit všechny naléhavé problémy a zachovat si optimistický přístup a vidění světa resp. vztahů v rámci mezinárodního společenství.


Mgr. Kamila Šrolerová


Summary

Kamila Šrolerová: Ultraterrorism

The aim of this thesis is to analyse the actual issue influencing the international security – the so called ultraterrorism. We focused on the term of the ultraterrorism itself, discussed particular types of ultraterrorism – chemical, bacteriological (biological) and nuclear (radiological). There have been discussed legal aspects as well as the consequences of the particular ultraterrorism types in that text.

The thesis briefly summarizes legal instruments and activities used by international society to defend against the ultraterrorism. It also brings basic information about multilateral conventions stated on the universal level, legal and political activities of the UN (The Resolution of The Council of Security No 1540/2004, the International Convention for the Suppression of acts of Nuclear Terrorism) and the activities of the International Atomic Energy Agency.


Zdroje
 1. Ultraterorismem se v OSN věnují mimo expertních orgánů studující terorismus také první výbor Valného shromáždění OSN (ozbrojení a mezinárodní bezpečnost), Konference o odzbrojení a Odbor OSN pro odzbrojovací otázky. 
 2. The Agency shall seek to accelerate and enlarge the contribution of atomic energy to peace, health and prosperity throughout the world. It shall ensure, so far as it is able, that assistance provided by it or at its request or under its supervision or control is not used in such a way as to further any military purpose. http://www.iaea.org/About/statute.html#A1.2 - Mezinárodní agentura pro atomovou energii byla založena v roce 1957 a sídlí ve Vídni. 
 3. Six major IAEA departments – management, nuclear sciences and applications, nuclear energy, nuclear safety and security, technical cooperation, and safeguards and verification http://www.iaea.org/About/staff.html 
 4. In January 2002, the Director General established the Advisory Group on Nuclear Security (AdSec), to advise him “on the Agency’s activities related to preventing, detecting and responding to terrorist or other malicious acts involving nuclear and other radioactive materials and nuclear facilities. http://www.iaea.org/newscenter/news/pdf/action_plan.pdf 
 5. Úmluva o fyzické ochraně jaderných materiálů (Convention on the Physical Protection of Nuclear Material) byla přijata v roce 1979 a v platnost vstoupila v roce 1987. Je první ze smluv, která patří do skupiny smluvních instrumentů proti terorismu zabývající se kontrolou a omezením prostředků zneužívaných při teroristických činech. Vzhledem k významu ochrany jaderných materiálů před zneužitím teroristy si tato úmluva plně zaslouží, aby byla na seznamu protiteroristických smluv. Vztahuje se na jaderný materiál určený k mírovým účelům, a to při jeho mezinárodní přepravě a částečně i při vnitrostátním používání, skladování a přepravě. Rozhodující závazek je obsažen v čl. 3, podle kterého každá smluvní strana přijme preventivní opatření, aby byl jaderný materiál na jejím území chráněn. Úmluva dále obsahuje i trestněprávní ustanovení, především závazek kriminalizovat určité úmyslné činy např. protiprávní držení, používání jaderného materiálu, podvodné získání tohoto materiálu atd. 
 6. Convention on Nuclear Safety. Úmluva byla uzavřena v červnu 1994 a vstoupila v platnost 1996. Jako další instrument preventivního charakteru stanoví smluvním stranám povinnost přijmout odpovídající vnitrostátní opatření a vzájemně spolupracovat s cílem zajistit bezpečnost jaderných zařízení, jimiž se rozumíme v tomto kontextu civilní jaderné elektrárny. Úmluva nezřizuje žádný kontrolní ani sankční mechanismus a spoléhá pouze na pravidelné zprávy států odevzdané před revizními zasedáními. 
 7. Srov. Tůma, M., opak. cit. 16, 24 s. 
 8. Tamtéž, 24 s. 
 9. Smlouva o nešíření jaderných zbraní z roku 1968 (Non-proliferation Treatment – NPT) Srov. Ondřej, J.: Šíření jaderných zbraní – hrozba pro mezinárodní bezpečnost, Proměny mezinárodního práva a jeho nauky: vybrané koncepty. – 1. vyd. – Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. – s. 79. 
 10. Např. dokumenty Recommendations for the Physical Protection of Nuclear Material (resp. Physical Protection of Nuclear Material and Nuclear Facilities) nebo zavedení Mezinárodní poradní služby MAAE pro fyzickou ochranu. Srov. Tůma, M., opak. cit. 16, 25 s. 
 11. Tamtéž, 25-26 s. 
 12. Opuštěným zdrojem se v tomto kontextu myslí zdroj, který obsahuje značné množství radioaktivních látek, současně se však např. z důvodů opuštění, ztráty, krádeže, nedovoleného přemístění nenachází pod odpovědnou kontrolou. 
 13. 1. Without prejudice to article 16 a State Party may propose amendments to this Convention. The proposed amendment shall be submitted to the depositary who shall circulate it immediately to all States Parties. If a majority of States Parties request the depositary to convene a conference to consider the proposed amendments, the depositary shall invite all States Parties to attend such a conference to being not sooner than thirty days after the invitations are issued. Any amendment adopted at the conference by a two-thirds majority of all States Parties shall be promptly circulated by the depositary to all States Parties.
  2. The amendment shall enter into force for each State Party that deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment on the thirtieth day after the date on which two thirds of the States Parties have deposited their instruments of ratification, acceptance or approval with the depositary. Thereafter, the amendment shall enter into force for any other State Party on the day on which that State Party deposits its instrument of ratification, acceptance or approval of the amendment. http://www.iaea.org/Publications/Documents/Infcircs/Others/inf274r1.shtml 
 14. Srov.Šturma, P., Nováková, J., Bílková, V., opak. cit. 10, 54 s. 
 15. A/RES/51/210 – Measures to elimination international terrorism. http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N97/761/65/PDF/N9776165.pdf?OpenElement 
 16. Sbírka mezinárodních smluv, Ročník 2007, částka 31
  Článek 2
  1. Trestného činu, ve smyslu této Úmluvy se dopustí jakákoli osoba, která protiprávně a úmyslně:
  (a)drží radioaktivní materiál nebo vyrobí či drží zařízení:
  (i) s úmyslem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví; nebo
  (ii) s úmyslem způsobit závažnou škodu na majetku nebo životním prostředí;
  (b)jakýmkoli způsobem užívá radioaktivní materiál či zařízení, nebo užívá či poškodí jaderné zařízení způsobem, který vyvolá uvolnění nebo nebezpečí uvolnění radioaktivního materiálu:
  (i) s úmyslem způsobit smrt nebo těžkou újmu na zdraví; nebo
  (ii) s úmyslem způsobit závažnou škodu na majetku nebo životním prostředí; nebo
  (iii) s úmyslem přimět fyzickou či právnickou osobu, mezinárodní organizaci nebo stát k vykonání nebo ke zdržení se nějakého úkonu.
  2. Trestného činu se rovněž dopustí jakákoli osoba, která:
  (a)vyhrožuje spácháním trestného činu uvedeného v odstavci 1 písm. b) tohoto článku za okolností svědčících o věrohodnosti pohrůžky; nebo
  (b)pohrůžkou, za okolností svědčících o věrohodnosti pohrůžky, nebo násilím protiprávně a úmyslně vyžaduje radioaktivní materiál, zařízení či jaderné zařízení.
  3. Trestného činu se rovněž dopustí jakákoli osoba, která se pokusí spáchat trestný čin uvedený v odstavci 1 tohoto článku.
  4. Trestného činu se rovněž dopustí jakákoli osoba, která:
  (a)se jako spolupachatel účastní trestného činu uvedeného v odstavci 1, 2 nebo 3 tohoto článku; nebo
  (b)organizuje nebo navádí jiné ke spáchání trestného činu uvedeného v odstavci 1, 2 nebo 3 tohoto článku; nebo
  (c)jakýmkoli jiným způsobem přispěje ke spáchání jednoho či více trestných činů uvedených v odstavci 1, 2 nebo 3 tohoto článku skupinou osob jednajících se společným záměrem; takové
  přispění musí být úmyslné a osoba se ho musí dopustit buď s cílem napomáhat obecné trestné činnosti či záměru skupiny, nebo s vědomím úmyslu skupiny spáchat daný trestný čin či
  trestné činy. 
 17. Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, ve znění pozdějších předpisů a zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření, ve znění pozdějších předpisů. 
 18. Tato Úmluva se nevztahuje na případy, kdy je trestný čin spáchán v jednom státu, údajný pachatel a oběti jsou státními příslušníky tohoto státu, údajný pachatel je vypátrán na území tohoto státu a žádný jiný stát nemá důvod k výkonu jurisdikce /../ 
 19. Srov. Ondřej J., opak. cit. 25, 279 s. 
 20. Srov. Tůma, M., opak. cit. 16, 32 s.  
 21. Srov. Šrolerová, K.: Jaderný terorismus s důrazem na rezoluci Rady bezpečnosti OSN č. 1540/2004, Proměny mezinárodního práva a jeho nauky: vybrané koncepty. – 1. vyd. – Praha: Univerzita Karlova v Praze, Právnická fakulta, 2010. – s. 88. 
 22. Definice nestátních aktérů dle rezoluce č. 1540: Individual or entity, not acting under the lawful authority of any State in conducting activities which come within the scope of this resolution. 
 23. Srov. Šrolerová, K., op. cit. 45, s. 88. 
 24. Tamtéž, s. 88. 
 25. Tamtéž, s. 89. 
 26. Tamtéž, s. 89. 
 27. Tamtéž, s. 89. 
 28. Srov. Tůma, M., opak. cit. 16, 33 s. 
 29. Srov. Šrolerová, K., op. cit. 45, 89 s. 
 30. Finanční náklady potřebné na realizaci masových útoků z 11. září 2001 činili pro AL-Kaidu 400-500 tisíc dolarů. Srov. Ludvík, J. Hrozba jaderných zbraní v současnosti. Vojenské rozhledy, číslo 3/2010, 21 s.


Krátce o autorovi

Kamila Šrolerová je absolventkou právnické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. V současné době je doktorandkou právnické fakulty Univerzity Karlovy, kde se zabývá mezinárodním právem veřejným, konkrétně mezinárodní bezpečností. Mezinárodním právem veřejným se zabývá již od magisterských studií. Vedle toho působí na Ministerstvu dopravy, kde má na starosti agendu související s mezinárodní osobní dopravou.