Koleda Nostradamova


Zpět
Koleda Nostradamova

„Květy minulého zmenšily svět. Dlouhý čas mír na vylidněné Zemi. Opět možno cestovat nebem, po zemi i mořských vlnách. Později však připravovány nové války.“ I taková slova bychom nalezli ve sbírce předpovědí pravděpodobně nejproslulejšího proroka a astrologa Michela de Nostredama. Jaká jsou tajemství francouzského mistra předpovědí budoucnosti a astrologie? 

 

Morová epidemie

V prosinci roku 1503 se na jihu Francie narodil obchodníkovi s obilím a církevnímu notáři malý Michel, který ovlivnil dějiny predikcí, tajemna a záhad na celá staletí dopředu. Je tomu tedy již 516 let, kdy poprvé spatřil světlo světa nejkontroverznější a zároveň nejpozoruhodnější věštec naší lidské historie Nostradamus. Své neobvyklé jméno v latinské podobě získala tato židovská rodina po konverzi ke křesťanství ještě před Michelovým narozením. Na první pohled by se mohlo zdát, že jde pouze o dalšího z mnoha šarlatánů v toku času hojně zastoupených. Opak je však pravdou. Mladý Michel ve svých 15 letech úspěšně započal studia na Avignonské univerzitě. Nedokončil je z důvodů čistě objektivních, a to kvůli propukající morové epidemii. Hloubavějším z vás jistě vyvstala otázka, o níž jsem zprvu přemýšlel i já sám. Pročpak takto později opěvovaný prorok morovou epidemii nepředvídal?

 

Smrt starého lva

Nostradamova inteligence se projevila i v umění věd lékařských. Po nuceném ukončení studia se budoucí věštec s oblibou věnoval tajům bylinek a farmacie. Jako jeden z mála svých současníků nevěřil na analogii moru, jakožto Božího trestu či hněvu. Své praktické pokusy s novými léky chtěl doplnit o odborné znalosti teoretické. Úspěšně podal přihlášku na univerzitu v Montpellier s jasným cílem. Získat diplom z lékařských věd. Titul kvůli své lásce k praxi a pokračující tvorbě léků nezískal, ale už v této době se Nostradamovi podařil kousek dnes nevídaný a nemožný. Přestože doktorem lékařství nikdy nebyl, lidé jej takto nazývali a jednou ze svých predikcí si dokonce získal důvěru královského dvora, kde se stal dvorním lékařem. Posuďte sami metaforickou předpověď smrti krále Jindřicha II., jemuž třísky protivníkova kopí na rytířském turnaji pronikly hledím helmy přes oko až do mozku a panovník tak zemřel po 5 dnech v krutých bolestech.

 

„Mladý lev starého překvapí na poli v osobním souboji. Oči skryté za zlatou mříží vypíchnuty. Dva střety, jeden pak zemře krutou smrtí.“

 

Přestože výše uvedená citace může navádět k jasné a jednoduché interpretaci správnosti Nostradamovy předpovědi, našlo se již v těchto dobách mnoho odpůrců a skeptiků jeho věšteb. Proslulý humanistický lékař Julius Caesar Scaliger, jenž byl po jistou dobu dokonce Michelovým mentorem, prohlásil tyto věštby za snůšku neslýchaných lží a nesmyslů, které si Nostradamus vymyslel. Věhlasný prorok psal většinu svých předpovědí ve staré provensálštině, dnes mrtvém jazyce, a hojně nadužíval dobových symbolů, narážek a obrazných vyjádření. Tímto se dostáváme k největšímu problému a výše zmíněné kontroverzi Nostradamových myšlenek. Jsou pro kteréhokoli jiného člověka, než byl samotný Nostradamus nerozšifrovatelné, a tudíž v horizontu pravdivosti a přesnosti i neinterpretovatelné. V citaci o predikci smrti krále Jindřicha II. nalezneme neurčité označení „lev“. Takovým termínem lze označit kohokoli z panovníků jen budeme chtít či lépe řečeno každého, kdo nám k tomu danému výkladu bude pasovat nejpřesněji. Nelze mu ale jistou dávku nejasnosti úplně vyčítat. V dobách hrůzného řádění svaté inkvizice bylo jistě více než prozíravé takovéto sporné texty raději co nejvíce znejasnit a zašifrovat. I to je údajně jedním z důvodů, proč své texty neřadil posloupně, nýbrž naprosto náhodně, tedy hodil další klacek pod nohy snaživcům o rozklíčování svých děl.

 

Nóta pro Goebbelse

Dlužím vám ale ještě odpověď na otázku položenou na konci prvního odstavce článku. Proč velký prorok nepředvídal morovou epidemii, jenž se na evropské země opět řítila? Odpověď nalezneme v Nostradamově metodě věšteb. Jasnovidné myšlenky získával z omamného kouře jedovatých bylin a konkrétní data následně doplňoval astrologií. Je proto nadmíru jasné, že v době nástupu morové epidemie byl Nostradamus příliš mladý a bylinám ani astrologii se zatím plně nevěnoval. 

 

Nostradamova proroctví se pro svou nepřesnost a širokou možnost výkladu stala živnou půdou pro manipulaci lidí a politickou agitaci. Nacistický pohlavár Joseph Goebbels využíval některé jasnovidné myšlenky francouzského proroka, interpretoval je ve smyslu nevyhnutelné porážky spojeneckých vojsk a takto upravené texty nechával rozesílat do neutrálních zemí. Spojenci naopak nad německým okupačním územím letecky rozesílali letáky s jasným Nostradamovým proroctvím o prohře Německa. Jde o nanejvýš ilustrativní příklad snadného zneužití nepřesných formulací Nostradamových proroctví. Skeptismus vůči Nostradamovi je patrný i z posměšného významu slova „Nostradamus“ chápaného od 19. století jako synonymum pro „mága“ či „kouzelníka“. 

 

Nápoj lásky 

Záběr zájmů tohoto extravagantního muže byl nevídaně široký. Ve svých knihách se ani zdaleka nevěnoval pouze astrologii či predikcím budoucnosti. Za zmínku stojí publikace „Treatise on Cosmetics and Conserves“. Již z názvu je patrné, že obsahem knihy zajisté nejsou věštby, nýbrž podrobné návody k úkonům či věcem běžné, ale i neobvyklé potřeby. Chcete-li se dozvědět, jak zní manuál z 16. století na výrobu zubní pasty, nápoje lásky, barvy na vlasy nebo dokonce recept na marcipán a ovocný džem „hodný krále“, nemohu jinak než doporučit knihu k podrobnějším čtení. Stručně lze poznamenat, že na výrobu zubní pasty à la Nostradamus je zapotřebí sépiová kost a kalcinované lastury mořských šneků. K nápoji lásky zase postačí krev ze sedmi různých vrabců, ambra, pižmo, cukr a krétské víno. Aby nápoj lásky plně fungoval, musí být vyvolenému či vyvolené vpraven do úst našimi vlastními slinami při aktu líbání. Načež bych sám za sebe poznamenal, že jsme-li s vyvolenou osobou již ve fázi líbání, zdá se mi použití tohoto nápoje úměrně včasné jako vyznání lásky po rozvodu. 

 

Slované, vězte …

Každý rok bychom úspěšně nalezli mnoho obdivovatelů Nostradamovy práce, kteří se horlivě snaží z jeho věšteb sestavit neomylný vzorec, dle něhož lze spolehlivě předpovědět budoucnost. Rozmach zájmu o Nostradamova díla pozorujeme od druhé poloviny 20. století, na což jeho příznivci s oblibou poukazují společně s dalším textem tohoto proroka.

 

„Za 500 let se obrátí pozornost k tomu, kdo své doby ozdobou byl. Tu náhle rozbřeskne se a doba k činu nastane.“

 

Rád bych také poukázal na tzv. poslední splněné proroctví Nostradamovo. Tentokrát jde o smrt princezny Diany. Ta zemřela, jak známo, při automobilové nehodě roku 1997. V automobilu zemřel také Dianin nový druh Dodi Al-Fayed, syn podnikatele Mohameda Al-Fayeda. Podmínka „posledního syna muže se jménem proroka“ v níže citované předpovědi je tak naplněna. Jak je myšlena záchrana velkého národa před zhroucením ponechávám vaší úvaze a vlastním konspiračním teoriím.

 

„Poslední syn muže se jménem proroka přivede Dianu k jejímu dni odpočinku. Daleko bude panovat nejhlubší zármutek a zachrání velký národ před zhroucením.“

 

Na úplný závěr mi dovolte poslední citaci z první centurie „Předpovědí a proroctví“ Michela de Nostredama, která se pro změnu týká našeho slovanského lidu a politické scény. Opět podotýkám, že fantazii se meze nekladou. A kdo ví, třeba právě váš výklad je ten jediný správný.

 

„Slovanskému lidu písně, zpěv a prosby (hesla). Se zajatými vůdci i vládní činitelé. Prohlášení bezhlavých idiotů bude přijato jako duchovní modlitba.“Autor: Radek Machurka

Zdroje:

DE NOSTREDAME, Michel a Zdeněk ŠMITMAJER. Předpovědi a proroctví Michela de Nostradama: První centurie[online]. Praha, 1994 [cit. 2019-11-28]. Dostupné z: http://smit.wz.cz/zrcadlo/zip/W_1.pdf

Treatise on Make-up and Jam: A Bestselling Cookbook by Nostradamus. Ancient Origins [online]. Ireland, 2016 [cit. 2019-11-28]. Dostupné z: https://www.ancient-origins.net/artifacts-ancient-writings/treatise-make-and-jam-bestselling-cookbook-nostradamus-005143

Nostradamus. (25. 07. 2019). Wikipedie: Otevřená encyklopedie. Získáno 22:51, 28. 11. 2019 z https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nostradamus&oldid=17501094.

KING, Francis X. a Stephen SKINNER. Nostradamus: velká kniha předpovědí: splněná proroctví a předpovědi na přelom tisíciletí a dále. Praha: Knižní klub, 1995. ISBN 80-717-6122-2.

 

Zdroj obrázků:

PRIBADI, Andy. Wartakota live [online]. [cit. 29.11.2019]. Dostupný z: https://wartakota.tribunnews.com/2015/12/30/ini-dia-ramalan-nostradamus-yang-akan-terjadi-di-tahun-2016

Wikimedia Commons